SLC - Skogstavling 1 Webb
Lekfull tävling sammanförde Svenskfinlands skogsägare i Västankvarn

Skogsägare från Nyland, Åboland och Österbotten samlades i Västankvarn i Ingå för skogsfärdighetstävlingen.

SLC - 42904344 241166129882401 7400376818789777408 O
Ambitiöst skogsprojekt i Zambia får finskt godkännande

Finlands ambassad i Zambia välkomnar ett ambitiöst projekt för att plantera över två miljarder träd i Zambia fram till 2021. Projektet ska involvera lokala samhällen och skolor i skogsförvaltningen och på så sätt värna om både skog och klimat.

SkogsElmia instiftar pris för innovation

SkogsElmia Innovation Award är en ny utmärkelse med syfte att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket.

SLC - Clt Examen Webb
Examensarbete utvärderar CLT ur miljöperspektiv

CLT har marknadsförts som ett miljövänligt byggmaterial. Wilma Lapiolahti undersökte om påståendet stämmer.

SLC - Stocklador 2 C Webb
Stocklador till heders på Bergö

På åkrar och ängar syns inte många hölador idag. På Bergö i Malax finns dock både nya och bevarade stock- och brädlador.

USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - 28123553349 A1E3D0Bf47 O
EU breddar vägen för handel med Vietnam

EU-kommissionen har godkänt förslaget till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam. Därmed har parterna breddat vägen för fastare handelsförbindelser och en avveckling av tullarna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar på remiss

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar. Förordningsutkastet gäller särskilt statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg.

Ändringar i energibeskattningen, temporärt förhöjd återbäring till jordbruksidkare

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner, ellager samt kombinerad produktion av el och värme. Återbäringen av innevarande års energiskatter inom jordbruket höjs temporärt nästa år.

SLC - Kone Agria1
Intressanta innovationer från KoneAgria

Innovationer och nyheter fanns det inte lika rikligt av som under tidigare år på KoneAgria, men visst fanns de och en del av dem kan beskådas igen på Helsingforsmässan 15-17.11. Markku Koivisto förevisar Arskametallis nyhet, Wisdom seed, ett slags småfrösåll som med hjälp av blått LED-ljus tar bort sjukdomar från spannmål.

Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017-2018?

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.