Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Utkomstskyddet för företagares
familjemedlemmar förändras

Utkomstskyddet vid arbetslöshet för företagares familjemedlemmar förbättras. Ändringarna av utkomstskyddet för arbetslösa gäller en sådan företagares familjemedlem som inte har innehav, röstetal eller bestämmanderätt i företaget, men han eller hon arbetar dock i familjeföretaget och har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare.

En sådan person är löntagare i fortsättningen även när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på honom eller henne, uppger Social- och hälsovårdsministeriet. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Det s.k. arbetsvillkoret för rätt till arbetslöshetsdagpenning för personer som definierats som en företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget är 52 kalenderveckor. På arbetstiden och lönen tillämpas de allmänna bestämmelser som gäller arbetsvillkoret för löntagare, varmed huvudregeln är att arbetstiden ska vara minst 18 timmar per kalendervecka och lönen ska följa kollektivavtalet.

Arbetsvillkoret ska tjänas in under den tid då personen inte har innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Arbetsvillkoret och det arbetsvillkor på 26 kalenderveckor som gäller övriga löntagare får inte kombineras.

Ändringen förtydligar enligt vilket kassamedlemskap en person kan tjäna in sin rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Det mildrar villkoren som ska uppfyllas för att personen ska betraktas som arbetslös.

Ändringarna påverkar inte hur rätten till utkomstskydd för arbetslösa uppstår för sådana personer som äger om än bara en liten andel av familjeföretaget eller som har bestämmanderätt i företaget eller som har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Gällande villkor för arbetslöshetsskyddet för löntagare, till exempel arbetsvillkoret ändras inte.