30875167803 Aa8Bc4467A O
Heta halvöknar finns redan i södra Europa och fenomenet breder ut sig norrut. EU måste motverka ökenspridningen, kräver den europeiska revisionsrätten i en ny rapport. FOTO: Thierry Llansades
Jordbruk Skogsbruk EU

Stora delar av Sydeuropa
är på väg att bli ökenmark

Prognoserna för klimatförändringen i Europa tyder på en växande risk för ökenspridning. Heta halvöknar finns redan i södra Europa och fenomenet breder ut sig norrut. EU måste motverka ökenspridningen, kräver den europeiska revisionsrätten i en ny rapport.

Begreppet ökenspridning beskriver mänskliga och klimatrelaterade processer som leder till problem i torra områden. De inkräktar på livsmedelsproduktionen och försämrar markens naturliga motståndskraft och vattenkvaliteten.

Ökenspridningen är dels en konsekvens av klimatförändringen men samtidigt också en orsak. Markförstöring leder till utsläpp av växthusgaser och förstörda jordar har en sämre förmåga att binda kol.

Tretton av EU:s medlemsländer har redan förklarat att de är drabbade av fenomenet. Ökenspridning förekommer i Bulgarien, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Lettland, Ungern, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien.

Hög tid att ingripa

EU:s revisionsrätt slår nu larm. EU har förbundit sig att motverka ökenspridningen i sitt mål att nå markförstöringsneutralitet fram till 2030. Men åtgärderna är bara halvhjärtade utan system, påtalar revisorerna.

Den nya rapporten beskriver ökenspridning som en form av markförstöring i torra områden. Den är ett växande hot inom EU med stor inverkan på marken. Framtida klimatscenarier visar på ökad sårbarhet.

Under det innevarande århundradets lopp kommer ökenspridningen att fortsätta med temperaturökningar, mer torka och mindre nederbörd i de södra delarna av Europa. Effekterna blir särskilt märkbara i redan utsatta områden.

Det gäller södra Portugal, stora delar av Spanien, södra Italien, sydöstra Grekland, Cypern och remsor längs de bulgariska och rumänska kusterna. Där har ökenspridningen redan nått omfattande proportioner.

I och med klimatförändringen blir vattenresurserna knappare i delar av Europa och undersökningar visar samstämmigt att torka inträffar allt oftare. Det ökar ytterligare risken för ökenspridning.

Enligt EU-kommissionens modeller för klimatförändring förväntas temperaturerna mot slutet av århundradet stiga med mer än 2 grader C i vissa regioner, exempelvis Spanien. Under samma period torde nederbörden under somrarna minska med 50 procent.

Ökad fattigdom och folkvandringar

Enligt rapportens ansvariga författare Phil Wynn Owen kommer ökenspridningen att få svåra konsekvenser. Den förorsakar fattigdom, tilltagande hälsoproblem och förlust av biologisk mångfald.

Fenomenet kan dessutom få demografiska och ekonomiska konsekvenser då befolkningen måste flytta bort från drabbade områden. EU:s revisorer ansvarar för att riskerna uppmärksammas, understryker Owen.

Inom EU är åtgärderna mot ökenspridning spridda över olika politikområden, som landsbygdens utveckling, miljö- och klimatåtgärder samt forskning och regionalpolitik. Projekten kan begränsa ökenspridningen men åtgärderna är knappast hållbara på sikt.

Revisorerna efterlyser därför bättre metoder för att bedöma omfattningen av ökenspridningen och markförstöringen i EU. Den rättsliga ramen för en hållbar markanvändning borde också bedömas på nytt.

EU-kommissionen förväntas nu utforma åtgärder som stöder EU:s åtaganden om markförstöringsneutralitet fram till 2030. Enligt revisorerna borde medlemsländerna också få bättre vägledning och tekniskt stöd för åtgärder som bevarar marken.