Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Förordningen om
NTM-centralerna och
avgiftsförordningen
har uppdaterats

Regeringen har godkänt en uppdaterad förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna och förordningen om NTM-centralernas avgifter. NTM-förordningen utfärdades på nytt i sin helhet. En ny förordning behövde utfärdas, eftersom den tidigare förordningen hade ändrats flera gånger, vilket medförde att förordningens läsbarhet och begriplighet hade lidit, uppger Arbets- och näringsministeriet.

Samtidigt uppdaterades förordningen så att den motsvarar redan gällande lagändringar inom olika förvaltningsområden, t.ex. överföringen av tillståndsuppgifterna i anslutning till gods-, kollektiv- och taxitrafiken från NTM-centralerna till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) den 1 juli 2018 genom lagen om transportservice.

Genom den nya NTM-förordningen ålades NTM-centralen i Birkaland en helt ny riksomfattande uppgift. Birkalands nya uppgift gäller projektförvaltningen av utrednings- och saneringsarbeten och sakkunniguppgifter i anslutning till oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten.

Oljeskyddsfonden, som är underställd miljöministeriet och som står utanför statsbudgeten, finansierar helt eller delvis kostnaderna för utrednings- och saneringsarbeten som medförs eller har medförts av sanering av oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten, av utredning av saneringsbehovet och av planering av saneringsarbetet. Oljeskyddsfonden kommer även i fortsättningen att fatta beslut om ersättningar för utredningar och saneringar bl.a. när det inte kan utredas vem eller vad som har orsakat föroreningen.

Tillsynen enligt miljöskyddslagen blir avgiftsbelagd

Statsrådets förordning om NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas och Utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer har tidigare utfärdats för ett kalenderår i sänder. Nu utfärdas förordningen för två år. Avsikten är att förordningen ska vara i kraft tills landskapsreformen genomförs och NTM-centralernas verksamhet upphör.

Nytt är att tillsynen enligt miljöskyddslagen blir avgiftsbelagd. NTM-centralen utövar sådan tillsyn när centralen har meddelat beslut som förenats med villkor om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten, om målen för saneringen och om utnyttjande av marksubstanser och om kontroll.

NTM-centralerna skötte tidigare tillståndsuppgifterna i anslutning till taxi-, kollektiv- och godstrafiken, men uppgifterna överfördes till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) den 1 juli 2018, så avgifter för sådana prestationer finns inte längre i förordningen om NTM-centralernas avgifter.

I den nya avgiftsförordningen ändras inte avgiftsnivån på NTM-centralernas prestationer i förhållande till de nuvarande avgifterna.