SLC:s fullmäktige om CAP: Matproduktion är jordbrukets viktigaste uppgift

Viktiga steg mot en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP27, har tagits i EU. SLC:s fullmäktige påminner om att jordbrukets viktigaste uppgift är att producera mat med hög livsmedelstrygghet för jordens växande befolkningen. De viktigaste målsättningarna för jordbrukspolitiken är enligt SLC att trygga förutsättningarna för en hållbar och lönsam jordbruksproduktion i Finland.

Copa-Cogeca: CAP-reformen är allt annat än gröntvätt

EU-jordbrukets takorganisationer Copa och Cogeca går ut med kraftiga argument gentemot miljöorganisationer som hävdar att EU-parlamentets CAP-förslag är en gröntvätt, d.v.s. ett försök att utan orsak marknadsföra CAP som miljövänlig.

Mjölkprodukter ska skyddas i EU

EU-parlamentet förespråkar ett produktskydd för mjölk och mejeriprodukter. Enligt parlamentet ska sojadrycker fortsätta att heta sojadrycker. Begreppet mjölk får inte användas i sammanhanget.

En företagshälsovårdsapplikation ersätter gårdsbesöksregistret

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har följt tillhandahållandet av lantbruksföretagarnas företagshälsovård med hjälp av gårdsbesöksregistret. Det gamla gårdsbesöksregistret ersattes i oktober med en ny företaghälsovårdsapplikation som gör det möjligt för lantbruksföretagaren att inta en aktivare roll i bedömning och utveckling av sina arbetsförhållanden.

Snabbare ersättning för skador orsakade av gäss i tilläggsbudgeten

I regeringens sjunde tilläggsbudget reserveras tilläggsfinansiering på 16,1 miljoner euro för naturvårdsarbete, meddelar Miljöministeriet. Av detta belopp har 11 miljoner euro reserverats för miljöministeriets moment och 5,1 miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriets moment.

Ålands specialodlare vill ta ett steg mot framtidens odlingsteknologi

​De som odlar specialgrödor på Åland skulle gärna driva sina bevattningspumpar med el, men höga anslutningsavgifter avskräcker trots att pumparna bara används under en del av året. Nu är det nämligen så att man måste betala lika mycket för att ansluta en enskild bevattningspump till elnätet som för en hel fastighet.