SLC - Mickels Fsc 7 A Webben
Mickel Nyström i Korpo satsade på FSC-certifiering

Landsbygdsföretagaren Mickel Nyström på Strömma gård i Korpo har låtit FSC-certifiera sin skog. Han har från första början haft en klar plan för hur han vill sköta skogen och kommit fram till att FSC-certifieringen passar bra in i det skogsbruk han bedriver. Läs mer i veckans Skogstema!

SLC - Planterare 3 C Webben
Han planterar både tall och gran för att få mera blandskog

Många skogsägare låter ett skogsbolag eller en skogsvårdsförening sköta planteringen. Men en som tycker om att utföra det momentet själv är Kent Lönnqvist i Närpes. Numera satsar han också på att plantera både gran och tall för att få mera blandskog.

SLC - Virke Nyl Os
Virkesmarknaden överhettad: ”Nu gäller det att dra nytta av situationen men att ändå försöka tänka på skogen”

Virkespriserna har stigit, i synnerhet på granstock. Det är förstås främst en bra sak för skogsägaren, men eftersom prishöjningarna närmast skett i ett visst segment kan de ändå riskera att snedvrida prioriteringarna i skogen.

SLC - Dsc01966
Rivstart för Ålands granbarkborrar

Granbarkborrens angrepp har blivit en växande plåga i de åländska skogarna efter Alfrida-stormens förödelse natten till den 2 januari 2019.

SLC - Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
En majoritet av kommunerna har ställt upp klimatmål, naturmål är betydligt mer sällsynta

Två tredjedelar av kommunerna i Finland har ställt upp ett klimatmål, framgår det av en utredning om kommunernas klimat- och naturarbete som Sitra beställt. Om kommunerna når sina klimatmål, skulle deras utsläpp halveras från 2018 års nivå fram till år 2035. Endast var femte kommun har ställt upp ett mål gällande biologisk mångfald.

Största delen av beskogningarna kan påbörjas  först nästa år

Markägarna har sökt beskogningsstöd hos Skogscentralen mycket flitigt i vår.  Bara en liten del av ansökningarna kommer hinna behandlas och sökandena få beslut under våren. 

SLC - Matning
Vid mätning av energived tenderar kraven i lagen att glömmas bort

I vinter har de officiella mätarna blivit kontaktade upprepade gånger i frågor som gäller mätning av energived. De centrala problemen hänför sig till överenskommelse om mätning, själva mätningen och egenkontroll av mätinstrument uppger Naturresursinstitutet.

SLC - Img 9127
Antalet naturvårdsträd har ökat

Finlands skogscentral gör varje år utvärderingar av hur väl naturvärdena har beaktats i planering och genomförande av avverkningar i privatägda skogar. Antalet naturvårdsträd som lämnas på avverkningsytorna är klart högre än vad PEFC-skogscertifieringen kräver. Skyddszonerna vid vattendrag blir däremot ofta för smala.

Mindre kemera-medel för slyröjning har använts i år

Sedan början av året har 9,9 miljoner euro betalats i kemera-stöd för skogsvårdsarbete till skogsägare. Det är nästan en femtedel mindre än under motsvarande tid i fjol. I slutet av april har speciellt användningen av stöd för vård av ungskog och torvmarksskog minskat, men användningen av stöd för skogsvägar har ökat tydligt jämfört med motsvarande tid i fjol. Utbetalningen av miljöstöd har ökat med en tredjedel jämfört med i fjol, uppger Finlands skogscentral.

Miljöministeriet beviljar stöd för utbyggnad av vindkraft

Miljöministeriet har beviljat sammanlagt 226.391 euro för utredningar om och planering av vindkraftsutbyggnad i fyra kommuner och tre landskapsförbund.

SLC - Vipu
Stödansökan 2021 öppnad – fritt fram att söka stöd

På temasidorna går vi igenom lite vad det kan löna sig att hålla ögonen på i årets stödansökan.

Särskilt viktigt att komma ihåg för 2021!

LF listar viktiga saker att komma ihåg i årets stödansökan.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning