Kommentaren: Relevans viktigare än känslor i skogsbruket

Det är bra att man utvärderar och uppdaterar lagstiftningen så att den motsvarar nya förhållanden. Som skogsägare är det ändå bra att vara på vår vakt och bevaka våra intressen, påpekar Micke Godtfredsen i en kommentar till kommande utvärderingar av skogslagstiftningen.

SLC - Skogsfornyelse A
Förnyelseavverkningarna har ökat kännbart under nuvarande skogslagen

Sedan den nuvarande skogslagen trädde i kraft 2014 finns det ett år då förnyelseytorna i anmälningar om användning av skog har minskat, det var 2015. Efter det har de bara ökat, så att vi i fjol anmälde över 200.000 förnyelseavverkningar. Det här berättar servicechefen för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral Aki Hostikka under skogsvetenskapsdagen i Helsingfors i november.

SLC - Vatten 1
Skogsbruket belastar vattendrag mera än man trott

Nya beräkningar visar att fosfor- och kvävebelastningen från skogsbruket är större än man trott i förhållande till den naturliga näringsavrinningen från skogar och myrar.

SLC - Dsc01233
Självverksam skogsägare sågindustrins bästa resurs

Efter starkt missnöje från självverksamma skogsägare har Ålands SkogsIndustrier Ab på vissa villkor höjt priset för högkvalitativt leveranstimmer trots en sänkning av priset för rotavverkat virke på grund av marknadsläget.

SLC - B6427480773F04C Org
Multiskador på ungskog i norr oroar i Sverige

Skogsbeståndet i Norrbotten och Västerbotten är utsatt för betydande multiskador och tillväxten är oroande låg. Det visar en inventering som Sveaskog genomfört under 2019 som komplement till Skogsstyrelsens satellitanalys förra året.

SLC - Oppethus 3 A Webben
Metsä Group bjöd medlemmar på rundtur i fabriken i Kaskö

För några veckor sedan bjöd Metsä Group hundra andelsägare på en rundtur i fabriken i Kaskö. Cellulosafabriken använder årligen cirka en miljon kubikmeter massaved. Vi vill öka vår synlighet, säger distriktschef Thomas Sundqvist.

Global osäkerhet påverkar virkeshandeln negativt

För ett år sedan gick virkeshandeln i Finland på högvarv. Men redan på vårvintern i år började det svänga nedåt och det har påverkat stockpriset.

SLC - 36131323124 55Cc7E50E9 O
NTM-centralen i Nyland förbjuder inte avverkningar på områden i förslaget till komplettering av myrskyddet

Nylands NTM-central kan inte förhindra avverkningar på områden som ingått i förslagen till komplettering av myrskyddet, eftersom de inte är skyddade i lag. Det här svarar NTM-centralen en nyländsk skogsägare, som LF varit i kontakt med. På centralen låter emellertid överinspektör Juha Lumme förstå att man kan erbjuda en ersättning för frivilligt skydd som kan konkurrera med virkespriset. Läs mer i veckans Skogstema i LF!

SLC - Aska
Aska ger bättre kolbindning på torvmarker

Årligen uppstår det 600.000 ton aska som ett resultat av att vi bränner biobränslen i Finland. Den här askan utnyttjas bara delvis. Aska kunde ge bäst totalnytta som gödsel i torvmarksskogar, men numera hamnar en betydande andel av askan i jordbyggnad eller till och med på avstjälpningsplatsen, påpekar Finlands skogscentral.

SLC - Dsc 2577
Strängare miljökrav bäddar för ökat träbyggande

Med tanke på allt mera rigorösa bestämmelser gällande koldioxidavtryck och det ständiga behovet av mera hållbara och kostnadseffektiva lösningar är träbyggande ett alternativ att föredra. Det framhåller professor Markku Karjalainen.

SLC - Satelltit Lainvalvonta Demo 2 Vaaka
Satellituppföljning effektiverar övervakning av avverkningar och värdefulla naturobjekt

Finlands skogscentral har med riktade fältgranskningar utrett hur man i avverkningar har lämnat naturvårdsträd och skyddszoner kring vattendrag.

Skogsbranschens experter efterlyser fakta i debatten

Skogsbranschens experter anser att skogsdebatten har spårat ut och efterlyser fakta.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning