SLC - Metka Rojning 1 B
Behandlingen av stöden för skogsbruket framskrider stegvis

Det har gått att söka stöd enligt det nya incitamentsystemet för skogsbruket hos Skogscentralen sedan den 1 mars 2024. Sedan mars har Skogscentralen behandlat ansökningar om stöd för vård av plantbestånd och ungskog samt för vitaliseringsgödsling och hyggesbränning. Ansökningar om övriga stöd börjar behandlas stegvis under sommaren och hösten.

SLC - Barkborrar 1 Webben
Oro för stor granne med stormskadad skog

Granbarkborren är en återkommande oinbjuden gäst i äldre granskogar, speciellt i östra Nyland. Stormskador är ofta början till omfattande skador av granbarkborren, som trivs i stormfällda skogar då virket inte forslas bort i tid. Så är fallet då det i trakten finns statligt ägd skog där ägarens representanter av en eller anledning inte tar virket till vara.

SLC - Wahlman Webben
Rotticka i gran gynnar granbarkborren

Rotticka utsätter gran för angrepp av granbarkborre. Den slutsatsen drar Werna Wahlman, som i sitt magisterarbete vid Helsingfors universitet undersökt sambandet mellan granbarkborre och granens rotticka. Sambandet mellan rotticka och granbarkborre var särskilt tydligt när granbarkborrens population ännu var liten.

SLC - Helsingfors Stadsmuseum Vanda1892 Hkm 5 C67 Fee1 Aa1 E 4 Cad 866 F 038 Ac09 Fa400 0 Original
Frågan om skogens mångfald hägrar – men vilka historiska premisser bygger den på?

Mångfalds- och biodiversitetsfrågorna får en allt viktigare roll inom skogspolitiken. Av denna orsak publicerade SLC och MTK i februari en gemensam biodiversitetsfärdplan, som även inkluderade olika modeller för vad diverse restaureringsinitiativ skulle kosta samhället. Men vad betyder egentligen biodiversitet för skogens del, och vad bygger tanken om förlust av biologisk mångfald på?

SLC - Skogsvagar 1 A
Staten måste satsa mera på det lägre vägnätet på landsbygden

Staten satsar inte tillräckligt på underhållet och reparationerna av vägarna på landsbygden. Det hotar konkurrenskraften på landsbygden, enligt Meto. Vd:n för Molanders Transport Ab håller med om att vägarnas skick på många håll är uselt.

SLC - Kommentaren Lehtomaki
Kommentaren: Bioekonomin som en resurs för tillväxt och grön omställning

Spekulationerna och förväntningarna är stora inför Europaparlamentets val det kommande veckoslutet. Valresultatet får vi se nästa vecka, men det är klart att valet alltid medför möjligheter till förändringar – både vad gäller beslutsfattarnas personligheter och politikens innehåll.

SLC - Skogskvinnor 1
Skogskvinnor bildar nätverksgrupp

Nu har det bildats en sluten grupp på Facebook som ett första steg för att skapa ett nätverk för kvinnliga skogsägare på Åland. Elva tjejer deltog förra veckan i en första träff hos Mickelsö plantskola på Vårdö.

SLC - Img 2195
Cellulosaindustrin i Brasilien – en ”nordisk” framgångssaga

Norrmannen Erling Lorentzen skulle förtjäna en film över sitt liv. Han hann med mycket under sitt färggranna och händelserika liv – och är en av de viktigaste bakgrundskrafterna då den sydamerikanska skogsindustrin utvecklades från i praktiken noll till vad den är i dag.

SLC - Img 2244
Inte lätt vara privat skogsägare i Brasilien

Familjen Garnica har tre – för förhållandena – mindre jordbruksfastigheter i delstaterna Bahia och Espirito Sant rätt nära västkusten i Brasilien. En av fastigheterna är på 112 hektar, en på 157 hektar och en på 488 hektar. Fastigheterna är inköpta 1995, 2005 och 2008.

SLC - Timmer Wood Sampling Foto Victor Deklerck
Svensk analysmetod avslöjar olaglig timmerexport från öst

En kemisk analysmetod kan med stor säkerhet identifiera ursprunget av avverkat trävirke. Metoden har tagits fram av forskare från Göteborgs universitet. Ursprungsmärkningen kan bidra till att bekämpa den illegala timmerexporten från Ryssland och Vitryssland.

SLC - Image1
Många svenska finalister i Skogsnöten

I årets Skogsnöt-final fick skolelever tävla i artbestämning, djurliv och allemansrätt i skogen kring Solvalla idrottsinstitut. Rekordmånga svenskspråkiga elever var med i finalen, som detta år samlade 50 deltagare.

SLC - Plantering Av Bjork Bild Hanna Tahvanainen
Det odlas klart mer tall och björk än tidigare

Tallen har intagit första platsen inom förnyelsen av skog, vilket framgår av anmälningarna om användning av skog som inkommit till Finlands skogscentral.