SLC - Fardagarna 3 A Webben
Tre fårgårdar, tre strategier

I samband med de nationella fårdagarna ordnades en exkursion till tre gårdar. Den gemensamma nämnaren är ekologisk fårproduktion, men strategierna för att uppnå lönsamhet är olika.

SLC - Farapp 1 Webben
Fråga Bill hur dina får mår

Varje morgon klockan 07.00 plingar mobilen till. Det är fårfarmarens kompis Bill som har sänt ett sms med en uppdatering om gårdens möjliga risker just denna dag.

SLC - Samarbete 2 A Webben
Efterlyses: Ökat samarbete mellan växtodlings- och djurgårdar

En lokal webbplats där växtodlingsgårdar kan bjuda ut vall, halm och fodersäd åt djurgårdar. Fördelarna med en sådan portal skulle vara många. Det menar idékläckaren Johnny Granqvist, som vill se ett utökat samarbete mellan bönderna.

SLC - Vallprojekt 2 B
Nationellt vallprojekt för långsammare klimatförändring

Vilken roll kan det finländska lantbruket axla för att bromsa klimatförändringen? På den frågan sökes svar med ett omfattande vallprojekt, som sammanför den finländska livsmedelssektorns aktörer med klimat- och vallforskare.

SLC - Vallodling Extra A
Odling av klövervall lönar sig

Det är lönsamt att odla klövervall för biogas i Finland. Särskilt då man med biogasen ersätter inköpt el, oljeuppvärmning eller kväve i mineralgödsel.

SLC - Notboskap 2
Gräsmarker viktiga för mångfalden

I ett nyligen avslutat projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, har en grupp forskare från bland annat Chalmers studerat ekonomi och ekosystemtjänster i nötkreatursproduktion där fodret domineras av grovfoder och bete.

SLC - Fjaellko Es
Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. Det visar en avhandling av Maulik Upadhyay från SLU.

SLC - Plantor 1 D Webben
Snart inleds leveransen av plantor från Mellanå Plant

Vinterns stormar har fällt tiotusentals kubikmeter virke. Men skadorna har inte varit så omfattande att det ännu märks i en ökad efterfråga på plantor vid Mellanå Plant i Dagsmark. I år beräknar verkställande direktör Rainer Bodman att plantskolan levererar aningen fler plantor än tidigare.

SLC - 89E24287A65A295E Org
Skogsarbetare exponeras för bakterier och mögel

Sjukligheten bland markberedarförare och skogsplanterare ökar under våren, när de arbetar i skogsföryngringsområden. Detta antas bero på att avfall från höstens och vinterns avverkningar som lämnats kvar på marken orsakar dammbildning när avfallet avlägsnas inför markberedning och plantering av trädplantor.

SLC - Avverkningar Illustration Webben
Ineffektiv klimatpolitik att minska avverkningarna i Europa

Om man minskar på avverkningarna i Europa kommer avverkningarna i resten av världen att öka med åttio procent av den europeiska minskningen. Det här visar en nyligen utförd LULUCF-studie.

SLC - Rojningskurs Parad 1 Webben
Skyddande tips för farligt röjningsarbete

Ålands Skogsvårdsförenings instruktör Mikael Berglund har efter den svåra nyårsstormen Alfrida cirka 450 kubikmeter stormskadad skog att röja upp på sin egen gård. Bland annat därför passade han på att gå den specialkurs om arbete i stormskadad skog som arrangerades på Åland för ett par veckor sedan.

SLC - Ungskog
Slyröjningen och vården av ungskog kan fortfarande förbättras

Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som utförts fel.