Höstoljeväxterna har stor skördepotential, men problemet är vinterutfällningen

Höstoljeväxter odlades på cirka 6.000 hektar år 2022, men på grund av vinterskador kunde endast 2.500 hektar tröskas, varav huvuddelen var höstraps. Speciellt isbildning förorsakade omfattande vinterutfällning på rapsen.

Två tyska nyheter bland bondbönorna

År 2023 odlades bondböna, alltså åkerböna, i rena bestånd på 9.200 hektar.

SLC - Arter Webben
Flera nya ärtsorter har upptagits i sortförteckningen de senaste åren

År 2023 odlades mat- och foderärter på 43.498 hektar, varav andelen renodlade ärtbestånd var 85 procent. Av de odlade ärtsorterna utgjorde Astronaute 40 procent och Ingrid 28 procent.

Gunvor och Virgyl är nya vallväxter på sortlistan

Till sortlistan godkändes år 2024 ängssvingeln Gunvor, som förädlats av Boreal. Sortutbudet av de ettåriga rajsvinglen (italienskt rajgräs och westerwoldiskt rajgräs) på Finlands sortlista är för närvarande relativt snäv, men år 2024 godkändes Virgyl till sortlistan.

SLC - Enkorn2
Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?

– Man betraktar ofta kulturspannmål som något väldigt nischat, men dessa grödor har egenskaper som borde kunna göra dem intressanta för odling på fler gårdar än i dag, säger Tove Ortman som vid SLU disputerat med sin avhandling ”New potential in old varieties : Using landrace cereal to meet food production challenges”.

SLC - Lusern 2 1
Lusernens livskraft avgörs vid etablering och skörd

Under sin etablering är lusernplantor särskilt känsliga för ljusbrist. Ljusbrist hindrar utvecklingen av skott och rötter. Vid etablering i renbestånd kan lusern konkurreras ut av ogräs eller, vid samodling med snabbväxande gräsarter också av dessa. Vid insådd som bottengröda hindras lusern i sin utveckling ifall skyddsgrödan skuggar för kraftigt och/eller för länge.

SLC - Isbranna 1 A Webben
Stora delar av höstgrödorna i Åboland drabbade av isbränna

Vinterns ombytliga väder med stora temperaturskillnader och förhållanden som växlat mellan snöfall, kyla och regn har gjort att stora delar av höstgrödorna i Åboland drabbats av isbränna. Läs mer i fredagens vårbrukstema!

SLC - Asp 4 Webben
Aspens åtgång främjar viljan att satsa på den

Visst kan man satsa på aspen och få ett vettigt uttag från skogen om förhållandena är gynnsamma – och detta samtidigt som man främjar dess inslag i skogen. Den erfarenheten har skogsbruksingenjören och skogsägaren Rolf Wickström i norra Sibbo gjort. Han har följt med aspens utveckling genom åren.

SLC - Asp Inforuta Webben
Aspen är viktig för naturens mångfald

Liksom sälgen hör den grova aspen till de viktigaste trädslagen vi har för naturens mångfald.

SLC - Staplat Virke Langs Vagen Bild Jussi Laurila
Grövre timmeruttag än tidigare vid förnyelseavverkningar i Södra Finland

Enligt Finlands skogscentrals uppgifter var medeldiametern på träd som fällts vid förnyelseavverkning 24,3 centimeter i fjol och 24,5 centimeter året innan. Under de senaste fyra åren har medeldiametern på träd som fällts vid förnyelseavverkningar ökat med ungefär en centimeter. Förnyelsediameterna har ökat i Södra Finland och minskat i Norra Finland.

SLC anhåller om medlemskap i Finska Forstföreningen

SLC har beslutit att anhålla om medlemskap i Finska Forstföreningen.

SLC - Avverkningsmaskin I Vinterlandskap Bild Skogscentralen
Skogsdata uppdateras nu med uppgifter direkt från avverkningsmaskiner

Finlands skogscentral har avtalat med organisationerna i skogsbranschen om ett betydande samarbete i anslutning till uppdateringar av skogsdata. Avverkningsmaskiner som driver virke i skogarna förmedlar numera uppgifter om avgränsning, metod och tidpunkt till Skogscentralen. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skogscentralen bättre hålla skogsdata aktuella, vilket är till fördel för skogsägarna och hela branschen.