SLC - Hostvete Ceylon 1
Många nya höstvetesorter

Odlingsarealen av höstvete år 2022 omfattade 35.271 hektar. De mest odlade sorterna var Ceylon 40 procent, Skagen 22 procent och SW Magnifik med 11 procent av arealen.

SLC - Oljevaxter Varraps Proximo
Två nya högavkastande rapssorter på sortlistan

I fjol kunde vi igen se en ganska gynnsam växtperiod för våroljeväxter, men höstoljeväxterna utvintrade nästan helt. Varierande väderförhållanden med långa torra perioder och angrepp av skadegörare har decimerat skörden. På vissa områden blev blomningen mycket kortvarig, i synnerhet då blomningstiden inföll under en högvärmeperiod.

SLC - Raps I Forgrunden
Stor utvintring bland höstoljeväxterna

Höstoljeväxter såddes år 2021 på så mycket som 10.000 hektar, men på grund av stora utvintringsskador kunde man skörda bara 2.000 hektar, som nästan uteslutande var höstrybs. Höstrapsen drabbades i synnerhet av isbrännor. Senaste höst såddes dock höstoljeväxter på 6.000 hektar.

SLC - Bondbona Kontu
Kontu populäraste bondbönan

År 2022 odlades bondböna i rena bestånd på 11.363 hektar.

SLC - Arter Rokka 1
Ärtsorterna i de officiella sortförsöken

År 2022 odlades mat- och foderärter i rena bestånd på 28.507 hektar. Av den totala ärtarealen odlades 80 procent som foderärt eller i blandbestånd.

SLC - Toxiner E Webben
Risk för riklig förekomst av mögelgifter i ensilage i år

De flesta vet att det kan finnas toxiner i spannmål. Men medvetenheten om att det också kan förekomma mögelgifter i ensilage är inte lika stor. Efter förra växtsäsongen förväntas förekomsterna bli stora och det kan orsaka problem i mjölkbesättningar om inte toxinbindare används.

SLC - Svingel
Nya svingelsorter i sortförteckningen

De senaste tillskotten i den officiella sortförteckningen är de inhemska rörsvingelsorterna Eleanora (2021) och Birgitta (2023) samt ängssvingelsorten Venny som godkändes i år.

SLC - Timotej Tryggve 2
Maikki och Pirkko nya timotejsorter

År 2021 upptogs sorten Liljeros i sortförteckningen. Den representeras i Finland av Lantmännen Agro. Nyhetssorterna år 2023 är Maikki och Pirkko som förädlats av Boreal Växtförädling Ab.

SLC - Rodklover 3
Svårt få utsäde av nyare rödklöversorter

De nyaste tillskotten i den officiella sortförteckningen för rödklöver är den norska diploida sorten Gandalf (2019) och den rikssvenska tetraploida sorten Peggy (2021).

SLC - Generation Feb23 Nvk2
Generationsväxlingsdag i Borgå: ”Väl planerat är hälften gjort”

Generationsväxling är en ofta omfattande och högst personlig händelse i en lantbrukares liv. Genom att hålla koll på arvsfrågorna och de ekonomiska aspekterna samt upprätthålla god kommunikation med familj och övriga parter blir processen dock smidigt. Detta var budskapet under generationsväxlingsdagen i Borgå.

Gemensam och kontinuerlig ansökan 2023

I den gemensamma ansökan efter den grundläggande utbildningen våren 2023 kan du söka till utbildning för yrkesinriktade grundexamina samt högskolor.

SLC - Ya2
Ökat intresse för YA:s jord- och skogsbruksutbildningar

Skogmaskinförarutbildningen är i popularitetstoppen just nu och även lantbruksutbildningarna har fått ett uppsving. Överlag satsar YA på att erbjuda breda och mångsidiga utbildningar inom grundexamen i lantbruk, skogsbruk och trädgård.