SLC - Bovik 2
Enorm utmaning om stödutbetalningarna senareläggs

Bovik gård fokuserar på landskapsvård med betande får och nöt. Om stödutbetalningarnas senareläggning förverkligas, uteblir en tredjedel av gårdens inkomster i upp till ett halvt år. En otroligt hård smäll, konstaterar Emmi Nurmi, som driver gården tillsammans med sambon Tommi-Henrik Vähäkylä. Läs mer om djuruppfödning i fredagens temanummer!

SLC - Lukeprognos
Det osäkra världsläget avspeglas också på skogssektorn

Tilltagande inflation, stigande räntor, energikris, hot om recession, eventuell utbredning av kriget i Ukraina och en allmän brist på förtroende inverkar på efterfrågan, produktionen och exporten av skogsindustrivaror. Effekterna avspeglas på avverkningsuttaget och rotpriserna i Finland. Konsekvenserna varierar visserligen en hel del beroende på sektor, vilket framgår av Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn.

SLC - Metka5
Stödet för iståndsättningsdikning ser ut att försvinna

I många år har skogsägare via Kemera-lagen fått ekonomiskt stöd för att rensa diken. Den 1 januari 2024 är det slut med det när det nya incitamentsystemet Metka träder i kraft. Det innebär en kraftig förändring, säger skogsvårdsinstruktör Kristian Gäddnäs.

SLC - Kolumn Jansson
Kommentaren: Kontinuerlig beståndsvård – på vinst eller förlust?

Vissa professorer har presenterat räntebaserade kalkyler som påvisar att skötsel av olikåldrig skog genom blädning skulle vara lönsammare än det traditionella skogsbruket med kalavverkning och plantering. Kalkylerna är hyperteoretiska och bygger på helt verklighetsfrämmande antaganden, påpekar Carl-Johan Jansson, skogsbruksingenjör i Raseborg.

SLC - Img 0756
Skogen kan binda kol och skapa ekonomisk tillväxt samtidigt

Enligt professor Tomas Lundmark kan vi samtidigt utöka både skogens kolbindningsförmåga och hugga mera. Genom koldioxidlagring från biomassa och återvinning av träprodukter skulle det kolneutrala samhället kunna uppnås.

SLC - Tuhkalannoitus Helikopteri 1
Skogsgödsling kan bättra på kolsänkan

Att gödsla skogen är det snabbaste sättet att öka trädens tillväxt, förbättra lönsamheten i skogsbruket och stärka skogen kolbindning. Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Metsäteho börjar undersöka vilken typ av skog som lämpar sig bäst för gödsling.

SLC - Torvsol 2 A Webben
Energitorven avslutades – nu satsar Keskis Group på solenergi

Förra året avslutades Keskis Torv Ab produktionen av energitorv. Nu vänds företagarnas blickar i stället mot en annan form av energi – sol. Målet på sikt är att ha flera parker med solpaneler med en total effekt på 1.000 megawatt.

SLC - Mg 6097
Markägare och jägare måste lära sig tala med varann om viltskador

Det finns inte enkla lösningar på hur man ska bli av med viltskador i skog och mark och trädgårdsland. Mer kommunikation mellan markägare och jägare skulle behövas. Konfrontationer leder ingen vart, i synnerhet som båda parterna är beroende av varandra. På en del orter kunde markägarna också själva engagera sig mer i jakten. De här slutsatserna har landsbygdsföretagare Gunnel Englund i Söderby, Stor-Pellinge, kommit fram till.

Nya metoder för plantskogsvård testades i hjortdjurstäta områden

Jakt är inte det enda sättet att minska hjortdjursskadorna i plantskog. Nya metoder testas för att öka blandskogarna och minska skadorna i tall- och björkplantskog i områden med mycket hjortdjur, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Mink Tomas Kansanaho Ca86Fc8D A05E 43Bc Be64 00794815B3F8
Främmande rovdjur bekämpas på Finlands värdefulla fågelvatten

Finlands viltcentral och Forststyrelsen försöker hjälpa upp Finlands sjöfågelstammar genom effektiverad fångst av främmande rovdjur på våra fågelvatten. Projektet Helmi-främmande rovdjur genomförs som en del av Livsmiljöprogrammet Helmi som skall stärka den biologiska mångfalden i Finland genom olika skydds-, restaurerings- och vårdsatsningar.

SLC - Erkki Oksanen Luke Q4 F1389 Eo0909
Naturresursinstitutet har beräknat storleken på älgstammen

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar var storleken på älgstammen efter jakten hösten 2021 ungefär 81.000 älgar. Jämfört med året innan var stammen 5,7 procent mindre.

SLC - Puuvaluvesi Webben
Virke i diken fångar upp näringsläckage

Reningsanläggningar av trä i små vattendrag, såsom diken, kan minska vattendragens näringsbelastning betydligt. Enligt en ny undersökning minskade till exempel fosforhalterna med 30-50 procent. Reningen är en följd av att det på virket bildas påväxt som bottenfaunan utnyttjar. Reningsanläggningen har betydelse också som kollager, eftersom sjunkvirke består länge i vatten.