SLC - Fiske 1
Ett kulturarv är på väg att försvinna

Fiskarna Yngve Stolpe, Roland Stolpe och Torolf Snygg ser ingen framtid för kustfisket då myndigheterna motarbetar fiskerinäringen. Myndigheternas fredningsbeslut av både säl och skarv leder till att en betydande näringsgren i kustområdet försvinner inom några år.

SLC - Gos E Lnuko
Höjningen av gösens minimimått försvårar yrkesfisket ytterligare

Jord- och skogsbruksministeriet har slagit fast att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta kommersiella fiskare i början av nästa år. På Skärgårdshavet och Bottniska viken höjs minimimåttet till 40 centimeter och på Finska viken och i insjöarna till 42 centimeter. Fiskerinäringens önskemål på att övergångstiden som varit i kraft sedan början av 2016 skulle ha förlängts hörsammades inte.

SLC - Haekkerup Karen
Karen Hækkerup lämnar danska L&F

Karen Hækkerup lämnar sin post som VD för det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer.

SLC - Merrild Martin
Danmarks jordbrukare är besvikna över stödpaket

Den danska regeringen har presenterat sitt nya stödpaket ”Tørkepakken” som ska kompensera producenterna för förlusterna efter den ovanligt torra sommaren. Men de danska jordbrukarna är ordentligt besvikna.

Hagelgevärsskytte och matlagningskurs för unga

BOOSTI ordnar en jaktrelaterad kursdag för unga i Nyland och Tavastland där man får prova på hagelgevärsskytte på Järvelä skjutbana i Kärkölä lördagen den 20 oktober.

USA får exportera mer mjölk till Kanada

USA och Kanada har enats om en förnyad upplaga av det nordamerikanska frihandelsavtalet, som också omfattar Mexiko. Enligt det nya USMCA-avtalet ska USA få rätt att exportera mer mjölk till Kanada.

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/ALDE) lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

Statsrådet fredar ålen från fiske under fyra månader

Statsrådet har beslutat att fisket efter ål är förbjudet 1.10-31.1. Förbudet, som träder i kraft den 1 oktober 2018, gäller hela landet, dock inte Åland.

Jakten på alfågel förbjuden i inlandet och på havsområde införs dagskvot

Jakten på alfågel i inlandet förbjöds. På havsområden får man jaga alfågel och dagskvoten per jägare är fem fåglar om dagen, meddelar Finlands viltcentral. Alfågeln som hör till havsfåglar häckar vid arktiska områden och anländer vanligtvis till finländska vatten i oktober.

SLC - Betesprojekt
I Nyland och Sydöstra Finland ökas möjligheterna att vårda ängar och betesmarker inom naturskyddsområden

Projektet ”Lumovoimaa! Naturskyddsområden som inkomstkälla för landsbygdens företagare” har som mål att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden med hjälp av bete, slåtter samt röjning av trädbeståndet och buskskiktet, meddelar Forststyrelsen.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.