Finlands Fjäderfäförbund vill höja äggpriserna

Äggproducenterna lider speciellt mycket av de höga foderpriserna, påperkar Finlands Fjäderfäförbund. Därför borde hela produktionskedjan satsa på åtgärder för att höja äggpriserna.

EU och Norge sänker agrartullar

Handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge underlättas. I början av oktober avvecklades tullar på ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter.

SLC - Fiske 1
Ett kulturarv är på väg att försvinna

Fiskarna Yngve Stolpe, Roland Stolpe och Torolf Snygg ser ingen framtid för kustfisket då myndigheterna motarbetar fiskerinäringen. Myndigheternas fredningsbeslut av både säl och skarv leder till att en betydande näringsgren i kustområdet försvinner inom några år.

SLC - Gos E Lnuko
Höjningen av gösens minimimått försvårar yrkesfisket ytterligare

Jord- och skogsbruksministeriet har slagit fast att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta kommersiella fiskare i början av nästa år. På Skärgårdshavet och Bottniska viken höjs minimimåttet till 40 centimeter och på Finska viken och i insjöarna till 42 centimeter. Fiskerinäringens önskemål på att övergångstiden som varit i kraft sedan början av 2016 skulle ha förlängts hörsammades inte.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

Statsrådet fredar ålen från fiske under fyra månader

Statsrådet har beslutat att fisket efter ål är förbjudet 1.10-31.1. Förbudet, som träder i kraft den 1 oktober 2018, gäller hela landet, dock inte Åland.

SLC - Betesprojekt
I Nyland och Sydöstra Finland ökas möjligheterna att vårda ängar och betesmarker inom naturskyddsområden

Projektet ”Lumovoimaa! Naturskyddsområden som inkomstkälla för landsbygdens företagare” har som mål att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden med hjälp av bete, slåtter samt röjning av trädbeståndet och buskskiktet, meddelar Forststyrelsen.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

SLC - Varmebehandlat Tra 1
Värmebehandlat trä en exportsuccé

Företaget Suomen Lämpöpuu har hittat en välsäljande produkt med sin tillverkning av värmebehandlat trä, berättar Milka Pääkkönen och Ilpo Hyytiäinen.

SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades till riksdagen på torsdag. Från SLC:s sidan är man nöjd över att ärendet framskrider.

SLC - Utsade
Utsädeskvaliteten verkar bra trots mindre skördar

Den torra och heta sommaren ledde till mindre skördar speciellt på SLC:s kustområden. Kvaliteten på utsädet verkar dock vara bra.