Flis Arkiv
Sammanlagt 73,5 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvara. Träbränslen är den största energikällan i den totala energianvändningen med en andel på 26,7 procent. I fjol användes sammanlagt 7,78 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion. ARKIVFOTO
Skogsbruk Landsbygdsnäringar Marknad Tema

Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi, uppger Arbets- och näringsministeriet.

Användningen av förnybar energi har ökat med två procentenheter sedan 2016. Den totala användningen av förnybar energi ökade med sammanlagt 10 terawattimmar (TWh). Det mål för andelen energi från förnybara energikällor som EU satt upp för Finland, 38 procent av den slutliga energianvändningen år 2020, nåddes första gången redan 2014.

– Andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen har hela tiden ökat, med undantag av 2016. I fjol steg dess andel till över 40 procent av den slutliga energianvändningen, konstaterar branschchef Markku Alm vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Sammanlagt 73,5 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvara. Träbränslen är den största energikällan i den totala energianvändningen med en andel på 26,7 procent. I fjol användes sammanlagt 7,78 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion, vilket är fyra procent mindre än 2016.

Finlands bruttonationalprodukt år 2017 visade ett underskott på 4,1 miljarder euro i fråga om energiprodukter. Värdet av olika energiprodukter som importerades till Finland uppgick till 8,8 miljarder euro. Importen från Ryssland var störst: dess andel av importens värde var 61 procent. Å andra sidan exporterade Finland energiprodukter till ett värde av 4,7 miljarder euro. Energiprodukter exporterades mest till EU-länder.

Högre elpris stärker investeringar

Marknadspriset på el har varit exceptionellt lågt under de senaste åren, men det genomsnittliga marknadspriset på el i Finland har under de senaste månaderna stigit till 45-50 euro per megawattimme. Elderivat, som beskriver priserna under de kommande åren, har också blivit dyrare.

Priset på en utsläppsrätt har stigit från under fem euro i fjol till som högst 25 euro per ton koldioxid under 2018. Under hösten har priset legat på kring 20 euro. I och med att priset på utsläppsrätter stigit har även grossistpriset på el stigit. Enligt bedömningar av elmarknadsanalytiker stiger elpriset med uppskattningsvis 0,60 euro per megawattimme, om priset på en utsläppsrätt stiger med en euro.

Investeringar i vindkraft har blivit lönsammare i takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt och kraftverken blivit större. Även investeringarna i solkraft fortsätter öka i och med att hushåll, företag och jordbruk har ökat sina investeringar i solenergi i avsevärd utsträckning.

Behovet att minska växthusgasutsläppen styr kraftigt energipolitiken. Ute i världen ökar investeringarna i speciellt vindkraft, bioenergi och solenergi fortfarande snabbt. Samtidigt fortsatte emellertid även användningen av fossila bränslen att öka under 2017.