SLC - Img 6997
Livligare handel med åker ifjol

I fjol gjordes sammanlagt 720 köp av åker på mer än 2 hektar. Detta var cirka sex procent mer än år 2019, uppger Lantmäteriverket. Antalet köp av skogslägenheter på över 2 hektar ökade med en procent jämfört med föregående år, sammanlagt gjordes över 4.700 köp.

Älgbytet minskade i en stor del av landet

Under senaste säsongens älgjakter fälldes drygt 49.000 älgar, vilket är cirka sex procent färre än året innan, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Hjort
Hjortdjursenkät skickas till SLC-medlemmar

I samarbete med MTK genomför SLC under början av februari en nationell hjortdjursenkät riktad till medlemmar i skogsvårdsföreningarna och producentförbunden.

SLC - Kommunalval21
Viktigt att jord- och skogsbrukare ställer upp i kommunalvalet

Det behövs kunniga påverkare som förstår jord- och skogsbrukets och landsbygdens viktiga frågor i det kommunala beslutsfattandet. Därför uppmanar SLC sina medlemmar att överväga kandidatur i kommunalvalet.

SLC - Img 6308
Nya projekt för utveckling av naturvården i skogar

I år startas fyra nya landsomfattande utvecklingsprojekt som har målet att trygga bergskogarnas biologiska mångfald, förbättra högstubbarnas inverkan på mångfalden, öka kunskapen om pollinerare i skog samt vårda naturen i lundskogar. Projekten ingår i METSO-programmet som är ett verktyg för privata skogsägare att skydda sina skogar och utföra naturvårdsarbeten.

Mer flexibilitet att ordna väglagens stämmor

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att öka flexibiliteten i lagen om enskilda vägar. I fortsättningen ska det vara lättare att delta i väglagens stämmor även på distans.

SLC - Hyggesbranning
Förslag till ett nytt stödsystem för skogsbruket

Den arbetsgrupp som arbetat med incitamentssystemet överlämnade i fredags ett förslag till ett nytt incitamentssystem för skogsbruket till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. De största ändringarna gäller vård av plantbestånd och ungskog, vård av torvmarksskog samt skogsvägsnätet. Hyggesbränning kommer också att ingå i de vårdarbeten som beviljas stöd.

SLC - Siikalatva Holtti Hakonen
Våtmarker restaureras till oaser runtom i Finland

Inom projektet SOTKA-våtmarker restaureras våtmarker, för att säkra framtiden för jaktbara änder på tillbakagång. Arbetet är i full gång, meddelar Finlands viltcentral.

SLC - Img 5340
God vattenstatus kräver samarbete mellan sektorer

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s webbinarium ”Tillsammans på väg mot god vattenstatus” samlade jordbrukare, skogsägare, forskare och förvaltning till en diskussion kring vattenvård. Sektoröverskridande samarbete, forskning och hållbara jordbruksmetoder är nyckelfrågor i vattenvården.

Regeringen lovar trygga inresa för lantbruksarbetstagare

Regeringen vill trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen får resa in till landet under vegetationsperioden 2021. Arbets- och näringsministeriet har tagit fram en förteckning över dessa arbetsuppgifter som också omfattar säsongsarbete inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske.

Förslag till nya stadgar behandlas på SLC Nylands vårmöte

SLC Nylands styrelse behandlade på sitt distansmöte på tisdagen förslaget till nya stadgar för förbundet. Styrelsen beslöt att föra stadgeförslaget till vårmötet för första behandling.

Helsingfors universitet och Metsä Group fördjupar forskningssamarbetet

Helsingfors universitet och Metsä Group har knutit ett partnerskapsavtal för att fördjupa forsknings- och utbildningssamarbetet och lösa globala hållbarhetsutmaningar. Det tvärvetenskapliga partnerskapsavtalet gäller i fem års tid.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning