SLC - Gruppbild
Morot utan piska för prisade landsbygdsföretagare

Det vara bara morot och alls ingen piska vid den fjärde åländska Landsbygdsgalan den 2 april. 140 gäster hade samlats i ungdomslokalen Breidablick i Finström för att fira vinnande landsbygdsföretagre inom sex olika kategorier.

Förslag på höjt stöd för vård av ungskog

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog. Målet med ändringarna är att det ska utföras mer skogsvård i ungskogar och att mängden klenträd som samlas ihop i samband med skogsvård samtidigt ska öka.

Skogsdata förbättras med data direkt från avverkningsmaskiner

Finlands skogscentral har börjat få information direkt från avverkningsmaskinerna i skogen. Maskinerna skickar information om avgränsningen av avverkningarna, om avverkningssättet och tidpunkten direkt till Skogscentralens datasystem. Detta gör att Skogscentralens skogsdata kan hållas bättre uppdaterade, vilket hjälper såväl skogsägare som hela skogsbranschen.

Målet är en vinterstam på 78.000 älgar

För hela landet är målet i genomsnitt 78.000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. För stammen av vitsvanshjort fastställdes nya mål, vilka innebär en fortsatt minskning av den täta stammen i Sydvästra Finland, uppger Finlands viltcentral.

Bergqvist sågar reform av fastighetsskatten – föreslås ökning med upp till 244 procent i skärgården

I enlighet med regeringsprogrammet ska en fastighetsskattereform genomföras som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket kritiskt på det förslag till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda som SFP inte godkänt i regeringen.

SLC - Dsc 2753
Energiföretag vill bygga enorma solparker på åkermark

Telefonen ringer. Okänt nummer. I andra ändan en artig mansröst: ”Hej, vill du arrendera ut dina åkrar för en solpark? Vi har sett på kartan att just dina åkrar skulle lämpa sig för det.” Det svenska företaget OX2 vill bygga solparker i Finland och kartlägger nu lämpliga områden för det.

Förvärvsinkomstgränsen för dem som får avträdelsestöd slopas

De som är berättigade till avträdelsestöd för att de har upphört med att bedriva jordbruk får i fortsättningen utan begränsningar delta i till exempel säsongsbetonat och tillfälligt jordbruksarbete utan att utbetalningen av deras stöd avbryts, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Bioanl1
Regeringen enades om att intensifiera klimatåtgärderna

Regeringen har kommit överens om åtgärder genom vilka Finland ska halvera sina utsläpp inom ansvarsfördelningssektorn fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2035, meddelar Miljöministeriet.

SLC - Ospf5
Tomas Långgård: Handelskedjorna är det största hotet mot Finlands självförsörjning

Regeringens krispaket var välkommet. Men det löser inte kostnadskrisen som jordbruket nu drabbats mycket hårt av. Nu måste handeln också göra sitt, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade ÖSP:s fullmäktigemöte.

FSC och PEFC stoppar ryskt trä

De båda systemen för skogscertifiering PEFC och FSC har enats om att svartlista virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus. Träet från dessa stater klassas som så kallat ”konfliktvirke” och får inte användas i certifierade produkter.

SLC - Dsc05053
Bra resultat och höjd dividend för Ålands Skogsindustrier Ab

Ålands Skogsindustrier Ab förbättrade i fjol sitt rörelseresultat till 1,57 miljoner euro och bolagets styrelse föreslår en 50-procentig höjning av dividenden från 0,80 till 1,20 euro per aktie.

SLC - Pollinerare Humla
Finlands första strategi för pollinerare är klar

Målet för den nationella strategin för pollinerare är att före 2030 stoppa minskningen av antalet och mångfalden av pollinerare och att säkerställa att pollinerarstammarna etableras och utvecklas i en positiv riktning, meddelar Miljöministeriet.