SLC - 1649391797923 20200203 Ep 100760 A Vvd 041
Parlamentets miljöutskott godkände kompromissförslag för direktivet om förnybar energi

Europaparlamentets miljöutskott godkände i tisdags kompromissförslaget för direktivet om förnybar energi, som Nils Torvalds (SFP/Renew) förhandlat fram under det senaste halvåret. Med tanke på att förhandlingarna varit svåra, är utskottets huvudförhandlare Torvalds nöjd över att en kompromiss, som majoriteten av utskottsledamöterna kunde stöda, slutligen hittades. Men riktigt nöjd är han inte.

Polisen varnar för ökade bränslestölder

De höga priserna på bensin och diesel har lett till ett ökande antal bränslestölder, meddelar polisen.

Stora Enso sålde sin förpackningsverksamhet i Ryssland

Stora Enso har sålt sina tre anläggningar för wellpappförpackningar i Ryssland, meddelar skogskoncernen.

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten lindras därför temporärt från och med den 6 maj 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Kolbindning
Skogsägaren kan nu tjäna pengar på att binda kol genom gödsling

Skogsägarna kan i fortsättningen tjäna pengar även med klimatåtgärder, då den omtalade koldioxidkompensations verksamheten äntligen kommer i gång. Kolbindningstjänsten är ett kommersiellt kolbindnigskoncept, där skogsägaren kompenseras för den ökade tillväxten en gödsling av skogen åstadkommer. De kolenheter som därmed skapas marknadsförs vidare till inhemska företag som frivilligt vill kompensera sitt koldioxidavtryck.

SLC - Mannyn Kylvotupas
Skogsförnyelsen blir småningom mångsidigare

Skogsodlingssäsongen håller på att starta, om än något senare än i fjol. Enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in till Skogscentralen planteras eller besås över hälften av skogarna alltjämt med gran. Grantrenden har emellertid nått sin kulmen och förnyelsemetoderna blir småningom allt mångsidigare.

Ta ställning till den nya nationella skogsstrategin

I år revideras den nationella skogsstrategin, som styr Finlands skogspolitik och det allmännas åtgärder i fråga om skogen. Den reviderade strategin ska sträcka sig till 2035, och den bereds i brett samarbete med intressentgrupperna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Osp Var Mtk
MTK:s skogsdirektör: För mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken

Det är för mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken, vilket leder till onödiga utmaningar för det finska skogsbruket, anser Marko Mäki-Hakola, skogsdirektör för MTK.

SLC - C7486672 Ed77 4072 9810 2Ad40D7Ddaee
Rättsfall om dikning presenteras och tolkas i ny publikation

Publikationen ”Rättsfall om dikning” har getts ut av NTM-centralen i Södra Österbotten. Publikationen presenterar och tolkar i huvudsak utvalda beslut av Högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen.

SLC - Pellets Www Manoftaste De 16112533681 Af0938F42C O
Den inhemska produktionen av träpellets ökade 2021

År 2021 tillverkades sammanlagt 365.000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets till Finland var den största någonsin, medan exporten stod för en av de lägsta noteringarna så länge statistiken har förts. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets senaste Träpellets-statistik.

SLC - Metsateollisuustuotteiden Vienti 2021 Ennakko Sv
Kartong blev skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Enligt de preliminära uppgifterna för 2021 var exportvärdet för skogsindustriprodukter drygt 13 miljarder euro. Efterfrågan och priset på sågade trävaror i världen har ökat, vilket gjorde att trävaruindustrins andel av exportvärdet ökade till 29 procent av skogsindustrins export. Till Finland importerades 13 miljoner kubikmeter rundvirke och träavfall, varav drygt hälften var massaved, uppger Naturresursinstitutet.

Plantskogsvården utförs oftast bra

I fjol granskade Finlands skogscentral 9.670 hektar plantskogsvård och arbeten i ung skog för vilka det sökts statligt kemera-stöd. En dryg femtedel av de här skogsvårdsarbetena uppfyllde inte finansieringsvillkoren.