Finländska spelregler för handel med kolkrediter har publicerats

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en guide som berättar vilka spelregler som borde gälla för den frivilliga handeln med kolkrediter. Syftet med guiden är att göra den inhemska handeln med kolkrediter pålitlig och ge företag chans att göra inhemska klimatgärningar.

SLC - Vattenlagen2 Febr23 Rlw
Skarp kritik mot ny vattenlag för Åland

Förslaget till ny åländsk vattenlag döms ut av flera remissinstanser. Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund vill att landskapet i stället ska låta Finlands vattenlag gälla på Åland och både kommunförbundet och ÅPF:s förre vd Henry Lindström befarar att lagförslaget kan bli en dödsstöt för vissa delar av jordbruket.

SLC - Img 9654
Sverige ska stärka bioekonomin i EU

Det svenska ordförandeskapet prioriterar bioekonomin högt på EU:s agenda. Bioekonomin har hittills fått begränsad uppmärksamhet. Sveriges avsikt att stärka bioekonomin är en positiv signal, framhåller EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca i ett uttalande.

SLC - Skog2 Jan23 Nvk
Skogsfrågorna väckte hätsk debatt

Under valpanelen hettade det till som mest då skogsfrågorna kom på tal. Debatten låstes in i en konstellation känd från offentligheten där skogen måste bli museiobejkt eller hotas av ödeläggelse. Trots att de närvarade bedyrade att just detta är en falsk uppdelning.

SLC - Hermes Jan23 Nvk
Hermes-appen hjälper arbetstagare och arbetsgivare inom jord- och skogsbruk

Den nya flerspråkiga Hermes-applikationen skall hjälpa utländska arbetstagare och inhemska arbetsgivare inom jord- och skogsbruk med kommunikation, arbets- och rättsfrågor.

Utexaminerade inom naturbruk vid Yrkeshögskolan Novia

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Examinerade från Yrkesakademin hösten 2022

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Ändringar i stödsystemet för skogsbruket

Eftersom det stödsystem som baserar sig på den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. den så kallade Kemera-lagen, kommer att upphöra, har tidsfristerna för att lämna in ansökan om stöd och kompletterande uppgifter och beviljandet av extra tid för att verkställa åtgärder preciserats, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Naturresursinstitutets utredning om markanvändningssektorns nettosänkor har blivit klar

De mest betydande orsakerna till att skogarnas effekt som nettokolsänka har minskat är en långsammare skogstillväxt, avverkningsvolymen och ett nytt sätt att bedöma utsläppen från marken, konstateras i en rapport som Naturresursinstitutet publicerade den 21 december, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Den nya PEFC-standarden är godkänd

Skogscertifieringssystemet PEFC:s nationella standard för skötseln och användningen av skog i Finland har godkänts internationellt.

SLC - Matias Verhola
Skogspris gick till Pojoföretagare

Firma Mauri Verhola har utsetts till Årets skogsentreprenör i Svenskfinland 2022 av Föreningen för Skogskultur r.f. Snygga avverkningar och nöjda kunder är något av ett varumärke för Mauri och Matias Verhola, far och son.

SLC - 19 Arig Poppelplantage Utanfor Uppsala Foto Almir Karacic
Snabbväxande poppel kan frigöra mark för livsmedelsproduktion

Svenska forskare har utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Genom att tillåmpa hållbara katalysmetoder på poppel som odlas i nordiskt klimat kan efterfrågan på bomull minska. Därmed blir det möjligt att omvandla stora arealer av jordbruksmark från att producera bomull till att odla livsmedel.