75 inleder nu studier till agrologer och skogsbruksingenjörer i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia inleder utbildning till agrolog eller skogsbruksingenjör genom en flerformsutbildning i Vasa med sikte på examen 2027. Utbildningen inleds fredag 25.10 med ett första närstudietillfälle i Alere.

SLC - 295955517 10160013749324738 5030200607563250391 N
Olika understöd kan nu sökas från NTM-centralerna

Den 17.10 öppnade NTM-centralerna flera ansökningar om understöd för den byggda miljön och naturmiljön. Understöd kan sökas för bland annat vård av byggnadsarvet, naturvård och restaurering av vattendrag. Ansökningstiderna går ut 30.11.

PTT:s skogsprognos: Efterfrågan har dalat, men nästa år utlovar delvis stabilisering

Världsekonomin fortsätter att hosta. Kinas ekonomi har vuxit sämre än väntat, och i Europa inverkar Tysklands ekonomiska problem negativt. I Pellervo ekonomisk forskning PTT:s prognos för skogssektorn 2023-2024 innebär det dåliga ekonomiska läget att skogsindustrin måste anpassa sig sig till en lägre efterfrågan.

SLC - Budget2024
Budgetpropositionen säkerställer genomförandet av CAP-planen

I budgetproposition för 2024 föreslås för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde anslag på sammanlagt 2,65 miljarder euro, vilket innebär en minskning med 16,2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2023, meddelar ministeriet.

SLC - Dsc07535 1
Statens revisionsverk kritisk till stöden till det privata skogsbruket

Staten stödjer privata skogsägare med över 200 miljoner euro per år. Men i en granskning är Statens revisionsverk långt ifrån nöjt: Det behövs noggrannare information om stödens verkningsfullhet och de bör bättre än i nuläget utvecklas som en helhet.

SLC - Dsc09520
Ny möjlighet på Åland: Karin vill frivilligt skydda pappans gamla skog

Sent omsider kan också åländska skogsägare få ersättning för frivilligt skydda värdefulla skogar enligt samma modell som Metso-programmet på fastlandet. Och Karin Lindberg, 70, i Mariehamn vill direkt dra nytta av chansen.

SLC - Vattenvard 23 Nvk
Skogsbrukets vattenvård dryftades på Västankvarn

Tapio ordnade tillsammans med WWF på Västankvarn ett skolningstillfälle om skogsbrukets vattenvård. Skolningen riktade sig till skogsägare intresserade av att utveckla sitt skogsbruk och planera vattenvård i avrinningsområden.

SLC - Img 4205
Liten nedgång i åkerpriset medan skogspriset steg

Fram till mitten av september i år gjordes cirka 490 representativa köp av över 2 hektar enbart åker i hela landet. Det är 2 procent fler än under motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik för fastigheter.

EU:s skogsministrar träffades i Österrike

Skogsministrarna från Finland, Sverige, Österrike och möttes i veckan på den stora skogsmässan Austrofoma i Österrike. Ministrarna fortsatte sina informella diskussioner om aktuella skogsfrågor. Träffen har redan hunnit bli tradition.

Skogscentralen inleder omställningsförhandlingar

Finlands skogscentral genomför ändringar i verksamheten och sina tjänster, och inleder omställningsförhandlingar med personalen.

SLC - Skogsmarsch Sve Webb
Skogsmarschen – för det gröna guldets mångskiftande glans

Skogsmarschen går av stapeln nästa vecka 37 (11-15.9) på olika håll i Finland. Under marschen står skogsägandet, skogsbrukets betydelse och skogens mångsidiga bruk i fokus.

Konestiftelsen beviljade 200.000 euro för Elokapinas ”skogsuppror”

Konestiftelsen delar i augusti ut totalt 2,8 miljoner euro i finansiering för olika skogsrelaterade projekt. Av denna summa har 200 000 euro beviljat åt aktiviströrelsen Elokapina för ett ”skogsuppror”.