Insändaren: Den inhemska matproduktion i fokus under undantagsförhållanden

Vi är inne i en historisk period i Finland. Statsminister Sanna Marins regering deklarerade att undantagsförhållanden nu råder i Finland. Vi har aldrig tidigare använt dylik lagstiftning under fredstid, påpekar Henrik Wickström, vice ordförande i Svenska folkpartiet.

Kommentaren: Till röjningsskogen!

Nu som alltid finns det att göra i skogen, risken för spridning av coronavirus kan knappast vara en ursäkt att stanna hemma när vädret är passligt för att gå på skogsarbete, konstaterar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Gödsla inte våra skogar!

I Metsäliittos bilaga Skogsextra (LF 6.3) fanns reklam för skogsgödsling. Vi som är lite äldre minns följderna efter den rikliga gödslingen på 1970- och 1980-talen. Skogen växte med fart, men till priset av betydligt sämre kvalitet, påpekar Ulf Johansson, Esbo.

Ledaren: Fortfarande en mycket stark hjortstam i sydvästra Finland

​Vi har under den senaste månaden fått två viktiga rapporter om den finländska vitsvanshjortstammen. Den första kom för en knapp månad sedan från Finlands viltcentral och gäller bytesmängderna den gångna jaktsäsongen, den andra för en dryg vecka sedan från Naturresursinstitutet Luke och gäller stammens storlek och utbredning.

Ny prissättningsmodell kan innebära stor förändring

​Valiogruppens medlemsandelslag, vars medlemmar producerar 80 procent av all mjölk i Finland, aviserade i slutet av förra veckan att man inför en ny prissättningsmodell för sina producenter. Valio vill bygga upp en ny modell för att bättre kunna förutspå och styra mjölkmängderna. Modellen är ett flerprissystem med ett A-pris, B-pris och C-pris. Modellen tas i bruk från och med 2021.

Ledaren: Marknaden är en berg- och dalbana just nu

PTT:s senaste prognos ger vid handen att Finlands BNP kommer att krympa med 3-6 procent under 2020, beroende på hur snabbt landet återhämtar sig från coronakrisen. Om krisen förlängs kan de ekonomiska återverkningarna bli värre och fortgå ännu nästa år. Livsmedelssektorn är förstås inget undantag, men branscherna inom den är knappast de som drabbas allra hårdast. Människor är fortfarande tvungna att äta varje dag, trots att de är i karantän.

SLC - Kommentaren Tabell
Kommentaren: Spannmålsbalansen inverkar på prisbildningen

Finlands spannmålsbalans borde vara intressant läsning för varje spannmålsodlare i Finland och ge anledning till viktiga reflektioner. I grund och botten är det ju utbud och efterfrågan av spannmål som sätter prisnivån på vårt spannmål, påpekar SLC:s ombudsman Rikard Korkman.

Ledaren: Inhemsk matproduktion förutsättning för god beredskap

Försörjningsberedskapen har en lång och självklar tradition i Finland. När en kris av det slaget som coronaviruset (covid-19) är, eller kriser av andra slag för den delen, drabbar samhället sätts ett osynligt maskineri i gång. Maskineriet finns där redan från tidigare och ingen ifrågasätter dess auktoritet eller funktionsförmåga.

Avbytarsystemets stora eldprov

Avbytartjänsterna har fungerat i årtionden. Avbytarsystemets tjänster med 26 dagar avgiftsfri semester för lantbruksföretagare per år, vikariehjälp i olika livssituationer och avgiftsbelagda tjänster upplevs av de flesta som en otroligt viktig grundbult i tillvaron på en husdjursgård.

Ledaren: Coronaviruset och primärnäringarna

​Coronaviruset (covid-19) sprider sig världen över och inte heller i vårt perifera hörn av Europa är vi skyddade från dess framfart. Människan reser i dag mer än någonsin tidigare och det innebär att virussjukdomar eller pandemier sprider sig mer och snabbare. I skrivande stund är det onekligen omöjligt att spekulera i exakt hur coronaviruset kommer att påverka vår tillvaro och våra primärnäringar här i Finland.

Allt svårare för kollektivtrafiken på landsbygden

I december fick sig den sedan tidigare svårt förblödande kollektivtrafiken på landsbygden en till käftsmäll. EU:s kollektivtrafikförordning trädde i kraft redan 2009, men man införde samtidigt en övergångsperiod på tio år. Övergångsperioden gick ut den 2 december 2019 och enligt en tolkning av förordningen har kommunerna i Finland sedan dess inte möjlighet att stöda kollektivtrafiken genom rabatterade regionbiljetter.

Ledaren: PEFC-certifieringens krav skärps troligtvis

PEFC-gruppcertifieringens kriterier revideras och utkastet är nu på sin första utlåtanderunda. De märkbaraste förändringarna som föreslås är sannolikt skyddszoner kring torvmarker och vattendrag samt bestånd av viltbuskage, sparträd och högstubbar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning