SLC - Ospp2
Långgård: Grön politik har försatt hela Europa i en sårbar situation

Spåren av kriget i Ukraina är tydliga och många. Inflationen är kraftig och energipriserna har skjutit i höjden – och drabbar nu jordbrukarna mycket hårt. Hoppas beslutsfattare som gick med kraven på en snabb omställning från fossil energi till förnyelsebar – utan att ha ersättande lösningar – lärt sig nåt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

ÖSP: Jord- och skogsbrukarna behöver en fungerande marknad

De finländska jordbrukarna vill upprätthålla och trygga den finländska matproduktionen. För en fortsatt hög självförsörjningsgrad av livsmedel måste produktionen vara lönsam, säger Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i en hälsning till konsumenterna.

SLC - Ospp10
Nylund: Vilseledande uppgifter används när EU bereder taxonomin

Det sker mycket på EU-nivå som hotar det finländska skogsbruket på sikt. EU-kommissionen fattar delvis sina beslut på information från finska myndigheter. Information som hävdar att 97 procent av Finlands skogar är hotade eller nästan hotade. Det berättade Mats Nylund, ordförande för SLC, när han höll en lantbrukspolitisk översikt på ÖSP:s höstmöte i Vörå i tisdags.

SLC - Ospp5
Tydligt missnöje över förda politiken på ÖSP:s höstmöte

Den gröna politiken inom EU, missnöje med över hur krispaketet fördelats och handelns stora makt. Det finns mycket som irriterar landets jordbrukare för tillfället. Det var tydligt på ÖSP:s höstmöte där budskapet var att intressebevakningen bör skärpas.

SLC - Ospp4
Stora investeringar på gång i Vasaregionen

Det går mycket bra för Vasaregionen som har landets lägsta arbetslöshet på endast 5,3 procent. Samtidigt finns planer på enorma investeringar i hela landskapet – från Sydösterbotten till Karleby.

SLC - Ospp6
JMK-Milkhouse utsett till årets praktikvärd av YA

På ÖSP:s höstmöte var representanter för Yrkesakademin i Österbotten på plats. De delade ut pris åt årets praktikvärd som i år är JMK-Milkhouse Oy i Närpes.

SLC - Slc1
Höga kostnader och egendomsskydd väckte diskussion på SLC fullmäktige

Utmaningarna då det gäller lönsamheten i jordbruket, speciellt för den enmagade sektorn, väckte diskussion bland delegaterna på SLC:s fullmäktigemöte senaste vecka. En annan fråga som engagerade fullmäktige var hotet mot markägarnas egendomsskydd som aktualiserats vid revideringen av naturskyddslagen. De personval som gjordes på mötet var odramatiska – Kristian Westerholm återvaldes till fullmäktigeordförande och Mats Nylund till centralförbundsordförande.

SLC - Slc5
Den europeiska politiken var tongivande då Westerholm öppnade SLC:s fullmäktigemöte

Fullmäktigeordförande Kristian Westerholm öppnade SLC:s fullmäktigemötet med en geopolitisk hälsning – kriget i Europa har fått direkta konsekvenser även för det finska jordbruket.

SLC - Slc6
Tauriainen: En förvärrad lönsamhetskris hotar i sista hand försörjningsberedskapen

Under SLC:s fullmäktigemöte förra fredagen höll Jukka Tauriainen från Naturresursinstitutet Luke ett anförande med rubriken ”Jordbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet – var finns elementen till en bättre ekonomi?”

SLC: Vi ska inte utlokalisera matens klimatutsläpp

Finlands klimatpanel har publicerat en färsk forskningsrapport där de lyfter fram på vilket sätt finländarna genom sina konsumtionsval kan bidra till att Finland uppnår sina klimatmål till 2030. Enligt producentorganisationen SLC saknar rapporten en konsekvensanalys av matvalen och påminner om att det behövs ett bredare hållbarhetsperspektiv som även beaktar Finlands förmåga att producera mat. SLC anser att det inte heller är hållbart att Finland utlokaliserar matens klimatutsläpp.

SLC - Dsc07767
Åländsk CAP-strategi för bättre lönsamhet

Den nya CAP-strategiplanen och senarelagda utbetalningar av stöd befaras medföra likviditetsproblem också för många åländska gårdar.

SLC - Dsc07763
Ny vattenlag kan slå hårt mot odlarna

Oron för hur särskilt unga jordbrukare ska klara framtidens stigande kostnader med ny vattenlag och djurskyddslag lyftes fram vid Ålands Producentförbunds höstmöte i Mariehamn den 2 december.