SLC - 27921128547 C1Cfc18Dbd O
Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022, varefter den inte ens får odlas i hemträdgården. Odlingsförbudet gäller alla markägare och aktörer. NTM-centralerna övervakar att förbudet följs.

SLC - Rilax
Ljus i tunneln för landsbygdsturismen?

Landsbygdsturismen visar tecken på återhämtning och tillväxt. Redan förra sommaren låg övernattningarna på högre nivå än 2019, medan 63,4 procent av företagarna uppskattar att coronapandemin haft en positiv effekt på deras affärsverksamhet. Variationerna är dock stora mellan företagen och de olika turismgrenarna.

Åbonejdens Natur vill lägga ned sin verksamhet

Miljöorganisationen Natur och Miljös lokalförening Åbonejdens Natur föreslås bli upplöst i samband med det förestående årsmötet i Åbo den 2 juni. Orsaken till förslaget att lägga ned föreningen är de tilltagande svårigheterna att engagera nya styrelsemedlemmar i verksamheten.

Skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning

Riksdagen har inlett behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Ännu ett övergivet hus står där och ruttnar bort …

MTK utvecklar en webbtjänst för att föra samman ägarna till övergivna hus och de som kan tänkas vara intresserade av dem.

SLC - Stannare
Livskraft och anpassningsförmåga i undersökta österbottniska byar

I projektet ”Stannare-för hållbar utveckling på landsbygden” kartläggs tillvaron och förutsättningarna i fem svenskösterbottniska byar.

SLC - Annalan20Kotiseutumuseo201
Annala hembygdsmuseum blir Sarkas sommarbesöksmål 2022

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt Annala hembygdsmuseum, som ligger i Pyhäjoki i Norra Österbotten, till sommarbesöksmål för 2022.

Sarka jordbruksmuseum förevisar hjälpmedel i matlagningen under olika epoker

En ny utställning om kökets hjälpmedel öppnas i Mathörnan i Finlands jordbruksmuseum Sarka den 20.4. I utställningen som kallas ”Händigt eller hur?” har man dukat fram småmaskiner och andra hjälpmedel som använts i matlagningen under olika tidsepoker.

Nu kan byar anmäla sig till Öppna Byar 11.6

Öppna Byar-dagen är ett nationellt evenemang som hålls lördagen den 11 juni i år. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om byaverksamheten, visa upp byarnas olika aktiviteter, fira känslan av gemenskap och få en fin start på sommaren.

SLC - Backar Juha Pekka Vaha
Riksomfattande projekt ska förbättra tillståndet i små vattendrag

Det finns väldigt många små vattendrag i Finland som är i dåligt tillstånd såsom källor, små rännilar, bäckar och tjärnar. Bakgrunden till problemen ligger speciellt i jord- och skogsbruket samt vatten- och stadsbyggandet.

SLC - 1935683783395611
Åland fortsätter skyddsjakt på skarv och gråsäl

I motsats till läget på fastlandet tillåter Ålands landskapsregering skyddsjakt på gråsäl och skarv trots samma EU-regler som gäller i resten av landet.

SLC - 4H Jobb
Unga sysselsätts och får värdefull arbetserfarenhet via 4H

Via 4H:s arbetspooler kan 14 år fyllda ungdomar få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder möjlighet till att bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivserfarenheter.