06C6A483 23Cf 449B 86E7 348701126763
I Byabäcken, som har sitt utfall i Sibbo å, blommar den vårliga kabblekan. FOTO: Tero Taponen
Skogsbruk

Två nya Helmi-kluster grundas
för biologisk mångfald i Nyland

Mångfaldsnätverket i Västra Nyland och vattendragspärlorna i Mellersta Nyland är nya Helmi-kluster som grundas i år. De kompletterar Nylands tidigare nätverk av Helmi-kluster, uppger NTM-centralen i Nyland.

År 2023 grundades Hangö udds pärlband och Forsby ådal, som tryggar kustregionens värdefulla livsmiljöer. I och med de nya klustren kommer även betydande naturobjekt i inlandet bli föremål för åtgärder i livsmiljöprogrammet Helmi.

Livsmiljöprogrammet Helmi är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets program, där vårt lands mest värdefulla natur vårdas och iståndsätts. Åtgärderna i Helmi-programmet riktas till Helmi-klustren för att åtgärderna ska vara så effektiva som möjligt, både ekonomiskt och ekologiskt.

Västra Nylands mångfaldsnätverk

Helmi-klustret i Västra Nyland är ett mångsidigt område vad gäller naturtyper, med naturtyper som är representativa för sällsynta arter och värdefulla arter. Området bildar en helhet vars naturvärden omfattar såväl nationellt värdefulla fågelvatten och vårdbiotoper som kalkberg, åsskogar, strandlundar och representativa småvatten.

I vattendragen förenas området av Svartån, Lojo sjö, Hiidenvesi samt Vichtis å med sina biflöden och strandnaturtyper. Klustret bidrar till att skapa mer omfattande ekologiska förbindelser mellan livsmiljöerna, samt att beakta vattendragens avrinningsområden bättre än tidigare.

Dessutom bildar Helmi-klustret i Västra Nyland ett område som möjliggör ett framgångsrikt närverk som överskrider kommungränserna för att främja den biologiska mångfalden.

Helmi-kluster i Mellersta Nylands bäckvattenområde

Helmi-klustret i Mellersta Nylands bäckvattenområde omfattar små vattendrag med sina stränder i Sibbo storskog, samt livsmiljöer vid Kervo å, Ohkola å och Sibbo å och deras näromgivning som ingår i Helmi-programmet och vars status ska förbättras genom olika naturvårdsarbeten.

Skötselåtgärderna förbättrar naturvärdena inte bara i skyddsområden utan också utanför dem, vilket förbättrar artförekomsternas och livsmiljöernas tillstånd och mångfald. Ett viktigt mål är också att förbättra områdets ekologiska sammanhållning.

Klustret strävar efter att förbättra de ekologiska förbindelserna mellan det befintliga spridda nätverket av skyddsområden i området. Ett kluster som sträcker sig över ett stort geografiskt område skapar också en god möjlighet att beakta och dämpa avrinningsområdenas negativa konsekvenser för vattendragen.

Helmi-klustren identifieras lokalt

Helmi-klustren identifieras för att Helmi-programmets åtgärder ska kunna inriktas på större helheter som stöder varandra. Helmi-programmets regionala samarbetsgrupper identifierar Helmi-kluster. Till Nylands regionala Helmi-samarbetsgrupp hör en omfattande grupp aktörer som utöver de organisationer som genomför Helmi-programmet, även består av centrala regionala och lokala intressentgrupper.

Miljöchef Sari Brusila i Vichtis kommun deltog i beredningen av Helmi-klustret i Västra Nylands mångfaldsnätverk.

– Vi i Vichtis har man samarbetat långsiktigt och framgångsrikt i projekt för restaurering av vattendrag över kommungränserna. Utarbetandet av ansökan för klustret i Västra Nylands mångfaldsnätverk fortsätter detta smidiga arbete. Vi kan förvänta oss ett aktivt och utmärkt samarbete för att främja den biologiska mångfalden även i kommande samarbetsprojekt. Det är glädjande att se att kommunerna i området aktivt bereder sina Helmi-program vid sidan av det övriga tjänstemannaarbetet.

Åtgärderna i Helmi-programmet är frivilliga för markägarna. När man identifierar vårdbehovet på objekten förhandlar man med markägarna om olika restaureringsalternativ. Markägarnas eget deltagande i planeringen och genomförandet av vårdarbetena varierar beroende på objekt och markägare. Naturvårdsåtgärderna i Helmi-programmet genomförs både i och utanför skyddsområdena.