SLC - Vindkraft Djur
Naturresursinstitutet utreder vindkraftens inverkan på djurlivet i skogen

Det ökande vindkraftsbyggandet i Finland påverkar nya områden och följaktligen även vilda djur och deras livsmiljöer. I ett gemensamt projekt av Naturresursinstitutet och fjorton vindkraftsbolag utreds vindkraftens påverkan på de så kallade direktivarterna, det vill säga varg, skogsren och kungsörn, samt på renskötseln och renskötselkostnaderna. Dessutom kartläggs jägarnas åsikter om och erfarenheter av vindkraftens inverkan på jakten.

SLC - Dsc00954
Åländskt skogsbolag ökade vinsten och satsar nu också på solpaneler

Ålands Skogsindustrier Ab ökade i fjol sin omsättning med 8 procent till 18,5 miljoner euro och vinsten före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 26 procent till 1,8 miljoner. Resultatet per aktie steg från 4,64 till 5,83 euro och styrelsens förslag är att dividenden höjs från 1,20 till 1,60 euro per aktie.

SLC - Blyforbud2023
Stålhagel påverkar sågvirket mindre än befarat

Enligt en färsk undersökning orsakar inte stålhagel i virket mera skador och slitage på sågklingor än normalt slitage som orsakas av sand eller andra orenheter. Undersökningen har gjorts i samarbete mellan Finlands Jägarförbund, MTK, Tornator Abp och Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK.

SLC - Skogs2 Feb23 Ct
Professor på skogsdag: Det är skogsägarna som måste leda utvecklingen

Hur ska skogen brukas? Den diskussionen har i klimatets och biodiversitetens namn gått het under senare år. I stället för att protestera bör skogsägarna själv ta i taktpinnen och säga hur de vill ha det. Det säger Tomas Lundmark, professor vid SLU i Umeå.

SLC - Skogs7 Feb23 Ct
Ingo: ”Finland har aldrig gått med på en gemensam skogspolitik inom EU”

Det är skogsägarna som ska fatta besluten om hur skogen ska brukas även i framtiden. Det var alla riksdagskandidater överens om på skogsdagen i Vasa. Finland har aldrig gått med på en gemensam skogspolitik inom EU, säger Christoffer Ingo.

SLC - Avverkning2022
Skogsavverkningarna minskade till 75 miljoner kubikmeter 2022

Enligt preliminära uppgifter från Naturresursinstitutet avverkades totalt 75 miljoner kubikmeter stamvirke i våra skogar i fjol. Virkesuttaget bestod av 30 miljoner kubikmeter timmer, 34 miljoner kubikmeter massaved och 11 miljoner kubikmeter energived. Både virkesuttaget och virkesavgången minskade två procent jämfört med året innan.

SLC - Dsc 0308
Ålands skogsindustrier blir virkesuppköpare i Åboland

Ålands Skogsindustrier Ab har förvärvat det Pargasbaserade företaget Ab Ö-Skog Oy:s verksamhet. Övertagandet sker 1 mars 2023.

SLC - Akerpris2022
Färre köp men högre priser i handeln med åker och skog

I fjol uppgick totalantalet köp som endast omfattade åker på över 2 hektar till cirka 680. Representativa köp av motvarande skogslägenheter med enbart skog uppgick till cirka 4.520, uppger Lantmäteriverket.

SLC - A0051C39 7C3D 4Fc2 Bb02 0E8245409Be6
Nya våtmarksobjekt söks i södra Finland

I vår väntar 43 restaurerade våtmarker runtom i Finland på sjöfåglarna. I takt med att våtmarksprojektet SOTKA fortsätter utvidgas livsmiljöarbetet. Nu söks nya objekt för planering av restaurering.

Finländska spelregler för handel med kolkrediter har publicerats

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en guide som berättar vilka spelregler som borde gälla för den frivilliga handeln med kolkrediter. Syftet med guiden är att göra den inhemska handeln med kolkrediter pålitlig och ge företag chans att göra inhemska klimatgärningar.

SLC - Vattenlagen2 Febr23 Rlw
Skarp kritik mot ny vattenlag för Åland

Förslaget till ny åländsk vattenlag döms ut av flera remissinstanser. Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund vill att landskapet i stället ska låta Finlands vattenlag gälla på Åland och både kommunförbundet och ÅPF:s förre vd Henry Lindström befarar att lagförslaget kan bli en dödsstöt för vissa delar av jordbruket.

SLC - Img 9654
Sverige ska stärka bioekonomin i EU

Det svenska ordförandeskapet prioriterar bioekonomin högt på EU:s agenda. Bioekonomin har hittills fått begränsad uppmärksamhet. Sveriges avsikt att stärka bioekonomin är en positiv signal, framhåller EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca i ett uttalande.