Arkiv

SLC - 63F8C179 E066 469A Ba00 68417E0F9074
EU-förslag ska minska utsläpp från de största djurgårdarna

EU:s miljöministrar har enats om skärpta regler mot föroreningar från stora industri- och jordbruksföretag. Ett uppdaterat direktiv ska motverka skadliga utsläpp i luft, vatten och marker från stora djurgårdar.

Exporten av spannmål fortsätter från Svarta havet

Ryssland, Ukraina, Turkiet och FN enades senaste vecka om en förlängning av exporten av ukrainsk spannmål från hamnarna i Svarta havet. Ryssland vill emellertid begränsa avtalsperioden till 60 dagar mot tidigare 120 dagar.

Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård?

Välkommen med på seminariet där frågor om barns och ungas delaktighet, framtidstro och resiliens i relation till glesbygdens livskraft och hållbarhet diskuteras. Seminariet hålls på G18 i Helsingfors 28.3 kl.10-12.

JSM vill inrätta en statlig salmonellafond

Jord- och skogsbruksministeriet har låtit Naturresursinstitutet göra en utredning om hur bekämpning av salmonellautbrott på husdjursgårdar ska finansieras, eftersom försäkringsskyddet för husdjursgårdarna har försämrats.

SLC - Lusern2
Lusernens värde som foder åt idisslare

Tack vare den symbiotiska fixeringen av luftkväve ger baljväxt-gräsvallar lika höga protein- och torrsubstansskördar som rena gräsvallar som gödslas med 200 kg mineralgödselkväve/ha. Gräsen har ett något högre energivärde än baljväxterna, men deras smältbarhet minskar dubbelt så snabbt.

SLC - Vatten1
Miljövänlig odling och Raseborgs å i fokus på Åland

Västnyländska företagaren och växtodlaren Thomas Björklöfs presentation av fånggrödor och precisionsodling med fokus på vattenskydd väckte stort intresse under åländska projektet Smarta vattens seminarium förra veckan i Mariehamn. Vattenskyddet går hand i hand med ett högeffektivt jordbruk eftersom en hög skörd samtidigt är en vattenskyddsåtgärd, påpekade han.

SLC - Vatten4
Raseborgs å fick god reklam på Åland

Vattenskyddsprojektet för att göra Raseborgs å i västra Nyland till Finlands längsta tvåstegsdike presenterades utförligt när styrgrupperna för de två åländska projekten Smarta Vatten och Naturbaserade lösningar den 7 mars ordnade en specialdag i Mariehamn om jordbrukets vattenvård.

SLC - Vatten5
Honungsört testas som vintergrönt i Sverige

Forskaren Helena Aronsson från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala berättade om nya försök med mellangrödor under åländska vattenskyddsprojektet Smarta vattens specialdag om jordbrukets vattenvård.

Åland satsar 690.000 euro för bättre vatten och miljö

Ålands landskapsregering satsar 690.000 euro på konsulttjänster för bättre vattenkvalitet och åtgärder för ökad miljömedvetenhet.

SLC - Taru Antikainen
Spannmålsodlare startar producentorganisation

I Egentliga Finland finns långt framskridna planer på att grunda en producentorganisation som fokuserar på handel med spannmål. Ett 30-tal odlare står bakom initiativet som backas upp av MTK:s Tuotto-projekt. Projektets syfte är att hjälpa odlare att grunda producentorganisationer och öka spannmålsproduktionens lönsamhet.

SLC - Kimitoodlare
Intresse finns hos odlare på Kimitoön

Tanken på att bli medlem i en producentorganisation tilltalar flera producenter på Kimitoön. Det flesta känner till att man på finskt håll i Egentliga Finland tänker grunda en producentorganisation som fokuserar på spannmålshandel. För många odlare är också andelslaget A-spannmål i Västnyland bekant.

SLC - A Spannmal Osterman Mj V9 23
A-spannmål i Sjundeå utreder möjligheterna

Andelslaget A-spannmål i Sjundeå överväger att ombilda andelslaget till en producentorganisation. Samtidigt strävar man efter tillväxt och vill utvidga verksamheten till östra Nyland och Kimitoön i Åboland.