Arkiv

​Kampanjen Insekthotell2020 kör i gång

Kampanjen Insekthotell2020, som inleddes den 1 april 2020, uppmanar finländare att bygga insekthotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och grundar sig på att insekter riskerar utrotas i hela världen. Hålbyggande pollinerare överlever och förökar sig inte utan lämpliga boplatser, vilket leder till att odlings- och nyttoväxter riskerar försvinna.

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

​Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,23 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden.

Miljöministeriet beviljar en miljon euro för minskning av utsläpp

​Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen. Projekten ska identifiera utsläppskällorna till de skadliga ämnena och hitta metoder för hur utsläppen kan minskas. Dessutom testar man nya metoder för rening av avloppsvatten och återvinning av näringsämnen.

Överträdelser av skogslagen upptäcks bättre med satellitövervakning

Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.

Ny statistik ger information om privata skogsägare

Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.

ÅPF vädjar för bibehållna producentpriser

​I ett officiellt brev uppmanar Ålands Producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson Ålands förädlande livsmedelsindustrier samt S- och K-gruppens butiker att inte sänka producentpriserna.

Ingen fältdag i Ingå i sommar

​Västankvarn Fältdag, fältmässan i Ingå som brukar locka några tusen besökare, ställs in på grund av coronaepidemin. Utställningen skulle ordnas den 9 juli. Arrangörerna överväger nu alternativa lösningar.

SLC - Valio 030420
Valio samarbetsförhandlar om huvudkontorsfunktionerna på grund av coronaepidemin

​Valio utlyste på fredagen samarbetsförhandlingar som berör 580 personer som jobbar med huvudkontorsfunktioner. Som orsak till samarbetsförhandlingarna uppger man den rådande coronaepidemin. Samarbetsförhandlingarna berör till exempel inte produktionen.

Också företagare kan nu få arbetslöshetsskydd

​Regeringen vill göra det lättare för företagare att få arbetslöshetsskydd. Nu slopas kravet på att företaget eller verksamheten måste läggas ner. Stöd kan därmed betalas ut trots att företaget finns kvar.

SLC - Sallattidig 030420
Snart lättare för säsongsarbetare att byta bransch

Regeringen avgav på torsdagen en proposition till riksdagen som temporärt ska tillåta alla från ett tredje land som vistats lagligt i Finland att jobba inom för försörjningsberedskapen viktiga branscher. Alltså bland annat säsongsarbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Det här innebär att säsongsarbetare till exempel från pälsnäringsnäringen kan flytta över till trädgårdsodlingen.

SLC - Paskrec1
Stort och smått på påskbordet

Försörjningsberedskapen - producenterna oroar sig över tillgången på arbetskraft, försämrad ekonomi och finansiering samt hur de ska få tag på förnödenheter

Försörjningsberedskapens lägesbild har kartlagts inom primärproduktionens olika produktionsinriktningar. Inom primärnäringarna är tillgången till säsongsarbetskraft det största orosmomentet för tillfället.