Arkiv

JSM finansierar forskning kring torv- och mineraljordar

Naturresursinstitutet Luke har beviljats 1,1 miljoner euro av jord- och skogsbruksministeriet för forskningsprojekt kring kolbindande odling på organogena jordar och mineraljordar. Meningen är att hitta helhetslösningar som stöd för beslutsfattning kring hur utsläpp från vallodling kan minskas.

Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fyra projekt som effektiviserar användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet.

SLC - Daniel Klockars
Daniel Klockars blir kundchef vid A-Foder

Agrolog Daniel Klockars blir kundchef på svinsidan vid A-Foder på heltid från 1 januari 2021.

Statsunderstöd ska sporra jaktvårdsföreningar till aktivitet

En stor del av jaktvårdsföreningarnas statsunderstöd delades ut i år för första gången enligt hur mycket verksamhet varje lokal förening hade ordnat under det föregående året. Coronaviruspandemin har dock också begränsat jaktvårdsföreningarnas verksamhet och aktiviteter sedan i våras. Därför beslutade jord- och skogsbruksministeriet att genom en förordning ändra fördelningsgrunderna för statsunderstöd så att nästa års understöd bestäms utifrån den verksamhet som föreningen ordnade under de två föregående åren.

Ändringar i jaktförordningen har skickats på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i jaktförordningen som ministeriet sänt på remiss. Målet är att få fram mer aktuell information för viltförvaltningen och att lätta på det administrativa arbetet.

Sammanslagningar av de södra avbytarenheterna

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har beslutat att omorganisera områdena för avbytarenheterna inom lantbruket från och med 2021.

Luke: Antalet lantbruk minskar snabbare än väntat

Antalet lantbruks- och trädgårdsföretag som avslutade verksamheten 2019 var större än förväntat, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Förra året avslutade 1.433 lantbruksföretag sin verksamhet, medan 391 nya företag började och 122 återupptog produktionen.

SLC - Farmers
Spannmålslagren minskar men exporten av havre en utmaning

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) uppdaterade i slutet av november den inhemska spannmåls-balansuppskattningen för 2020/21. Såsom framgick redan tidigare under växtsäsongen så blev vete- och kornskörden lägre än det man hoppats på. Exportuppskattningen för havre är lägre än förra säsongen, eftersom det inom EU och globalt har producerats goda havreskördar, noterar Farmers Grain Exports nyhetsbrev.

Ansökan om beskogningsstöd öppnas i mars

Lagen om temporärt stöd för beskogning träder i kraft vid ingången av 2021 och stöd kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Växtskyddsmedels- och biocidregistren har nu öppnats i KemiDigi

Växtskyddsmedels- och biocidregistren har flyttat och blivit en del av webbtjänsten KemiDigi, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Växtskyddsmedelsregistret innehåller de växtskyddsmedel som är godkända i Finland och biocidregistret innehåller de biocidprodukter som är godkända i Finland.

Lagen om skyddande av byggnadsarvet ändras

Ändringar i lagen om skyddande av byggnadsarvet träder i kraft i början av 2021. Allt fler kan föreslå att en byggnad ska skyddas, och grannarna hörs i allt större utsträckning när skyddsbesluten fattas.

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Möjligheterna att ordna distansmöten på grund av coronaepidemin och systemet med ett temporärt stöd till företag på landsbygden fortsätter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till utgången av juni 2021.