Arkiv

SLC - 52781446343 74E162Eec2 O
Nya nordiska projekt om snittblommor och kvanne

Sedan 70-talet har nordisk produktion av snittblommor minskat drastiskt på grund av ökad import. Och under medeltiden var kvanneodling så vanlig att den omnämndes i norsk lagtext. Men kanske kan ett ökat intresse för nordiska kulturväxter bidra till att odling av sommaraster och kvanne ökar?

SLC - B2F7Cedd 0048 4A8B A67F 45B9A65Ea734
Ägoreglering hämtar miljoner tillbaks

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en splittrad fastighetsstruktur så att den bättre motsvarar dagens behov. Både markägarna och samhället gynnas av ägoreglering. Med ägoreglering kan man minska odlingskostnaderna och göra den finländska livsmedelsproduktionen mer lönsam.

SLC - 44905Cba Bb13 4A1F Bfb2 E28Fbfcfdda6
Ansök om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper

Stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper kan sökas hos NTM-centralerna. Detta s.k. Helmi-stöd enligt naturvårdslagen kan sökas året runt. Eventuella objekt eller betesmarker som kan iståndsättas på din gård kan nu granskas på den nya kartnivån ”traditionsbiotop” i Livsmedelsverkets Vipu-tjänst.

SLC - Nyvd4 Jun23 Ct
Närpes Grönsakers nya vd: Konsumtionen av frukt och grönt ökar igen

I början av maj tillträdde Tomas Lindfors tjänsten som vd för Närpes Grönsaker. Det gjorde han i exceptionellt osäkra tider där det i princip är omöjligt att förutspå framtiden. Men odlarna och andelslaget blickar trots utmaningarna framåt, säger han.

SLC - Torka1
Värsta torkan på flera år i Åboland

Den varma och regnfattiga försommaren har gjort att odlingarna i Åboland lider hårt av torka. Speciellt vårgrödorna är utsatta.

SLC - Img 7803
Ökad kolinlagring korrelerar starkt med förbättrad jordhälsa

Inom CIT-projektet (Circular Insight & Transition) har kolinlagringen i jordbruksmark tillhörande Lykkans pilotgårdar i Pörtmossen undersökts sedan i höstas. En central slutsats är att markhälsan förbättras då kolhalten ökar.

Jordbrukare som söker om gödsel- och elstödet måste höra till förskottsuppbördsregistret

Det är skäl att notera att jordbrukare som söker om statens gödsel- och elstöd, som ska sökas senast 31.7, måste höra till förskottsuppbördsregistret.

SLC med på Suomi Areena i Björneborg

Suomi Areena, Finlands samhälleliga och politiska diskussionsfestival gick av stapeln i Björneborg denna vecka, 27-30 juni.

EU:s restaureringsförordning föll i parlamentets miljöutskott

EU-parlamentets miljöutskott röstade på tisdagen om förslaget till EU:s restaureringsförordning. Rösterna fördelade sig jämnt, 44-44, och då föll EU:s restaureringsförordning även i miljöutskottet. Redan tidigare har parlamentets jordbruksutskott och fiskeriutskott röstat emot förslaget.

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden.

Övervakningen av åkerstöden har inletts på gårdarna

Ansökningstiden för åkerstöd tog slut i  Viputjänsten den 15.6.2023. Även efter att ansökan har skickats in kan jordbrukaren göra ändringar i sin ansökan fram till 2.10.2023 om hen till exempel märker att det inte är möjligt att odla enligt villkoren eller har meddelat felaktiga uppgifter. NTM-centralernas inspektörer har inlett övervakningen av åkerstöden på gårdarna, meddelar Livsmedelsverket.

Skyddszonernas kartnivåer preciserades i Viputjänsten

Kartnivån för skyddszoner i Viputjänsten har uppdaterats. Efter uppdateringen syns på Viputjänstens kartnivå cirka 4.000 hektar ny areal som duger som skyddszon. Om uppdateringen av kartnivån har medfört mer areal som berättigar till anmälan om skyddszon och jordbrukaren vill anmäla ytterligare skyddszon, kan ansökan nu redigeras i Vipu, meddelar Livsmedelsverket.