B2F7Cedd 0048 4A8B A67F 45B9A65Ea734
Mellan 2010 och 2022 slutfördes 81 åkerägoregleringar. Deras sammanlagda areal uppgår till 108.000 hektar. I genomsnitt reglerades 8.300 hektar ägor om året. FOTO: Julia Hautojärvi/Lantmäteriverket
Jordbruk

Ägoreglering hämtar
miljoner tillbaks

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en splittrad fastighetsstruktur så att den bättre motsvarar dagens behov. Både markägarna och samhället gynnas av ägoreglering. Med ägoreglering kan man minska odlingskostnaderna och göra den finländska livsmedelsproduktionen mer lönsam.

− Den splittrade åkerägostrukturen i Finland försämrar jordbruksnäringarnas lönsamhet. Den dåliga ägostrukturen tillsammans med strukturomvandlingen inom jordbruket har lett till en konkurrenssituation som är mindre gynnsam för de gårdar som söker tillväxt. Detta påverkar hela livsmedelskedjans lönsamhet, säger Timo Potka, direktör med ansvar för ägoreglering vid Lantmäteriverket.

Ägoreglering är i praktiken nästan det enda sättet att utveckla gårdarnas nuvarande ägostruktur. Den fastighetsstruktur som har uppnåtts genom ägoreglering förblir god och utvecklas ytterligare.

Lantmäteriverket utvecklar ständigt ägoregleringen till ett mångsidigare och snabbare arbetsredskap.

Miljontals euro i fördelar

Mellan 2010 och 2022 slutfördes 81 åkerägoregleringar. Deras sammanlagda areal uppgår till 108.000 hektar. I genomsnitt reglerades 8.300 hektar ägor om året.

Lantmäteriverket har beräknat nettonyttan av de ägoregleringar som gjorts under de senaste 12 åren, dvs. fördelarna minus kostnaderna för ägoregleringen. De sammanlagda nettovinsterna uppgick till 50,1 miljoner euro.

De genomsnittliga nettovinsterna uppgick till 3,86 miljoner euro per år och bestod bland annat av en minskning av odlingskostnaderna och en förbättring av trafikens smidighet och säkerhet.

För närvarande pågår ägoregleringar av åker- och skogsmark på 36 områden med en sammanlagd areal på 52.000 hektar. På initiativ av markägarna utreds dessutom möjligheten till ägoreglering på 13 områden, vilkas sammanlagda areal är 35.000 hektar. Intresset för ägoreglering har ökat under de senaste åren.

Vid jord- och skogsbruksministeriet har ett program för utveckling av åkrars fastighetsstruktur utarbetats enligt föregående regeringsprogram. Syftet med programmet är att förbereda och verkställa åtgärder som hänför sig till fastighetsstrukturen för att förbättra jordbruksproduktionens konkurrenskraft med beaktande av påverkan på miljön, vattendrag, klimatet och den biologiska mångfalden.

Hållbar utveckling

Utöver utvecklingen av fastighetsstrukturen och förbättringen av förutsättningarna för jordbruk främjar ägoregleringen flera mål för hållbar utveckling.

I takt med att körsträckorna blir kortare och åkerarbetet effektivare minskar användningen av fossila bränslen och de utsläpp som användningen orsakar. Jordbruksmaskinernas livslängd förlängs till följd av att den extra körningen minskar.

När jordbrukstransporterna på de allmänna vägarna minskar, blir trafiken smidigare och trafiksäkerheten bättre. Också plankorsningar som blir överflödiga kan avlägsnas i samband med ägoreglering.

Ägoregleringen minskar behovet av röjning av nya åkrar, vilket minskar jordbrukets klimatavtryck. De vattenförvaltningsåtgärder som vidtas vid ägoreglering minskar vattenbelastningen och klimatutsläppen.

− Genom ägoreglering främjas i fortsättningen klimatmålen för markanvändningssektorn i samarbete med markägarna och andra aktörer, bland annat genom att våtmarker upprättas och underproduktiva åkrar beskogas. Tyngdpunkten ligger framför allt på låglänta och underproduktiva torvåkrar. Samtidigt betonas möjligheten att upprätta våtmarker, berättar servicechef Juha Patana från Lantmäteriverket.