44905Cba Bb13 4A1F Bfb2 E28Fbfcfdda6
Färsk äng på vårdbiotopen Boarisbáiki. FOTO: Marjut Kokko
Jordbruk

Ansök om stöd för iståndsättning
och vård av vårdbiotoper

Stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper kan sökas hos NTM-centralerna. Detta s.k. Helmi-stöd enligt naturvårdslagen kan sökas året runt.

Vårdbiotoperna är vår mångsidigaste natur och de är viktiga livsmiljöer för bl.a. fjärilar och pollinerare. Från och med 2021 har det varit möjligt att iståndsätta vårdbiotoper, dvs. gamla ängar, hagmarker och skogsbeten, förutom med miljöavtalet för jordbruket även med stöd enligt den nationella naturvårdslagen.

Detta stöd beviljas för iståndsättning, till exempel inhägnande av betesmark, röjning av trädbestånd eller mejning av torrängar eller vassruggar. Stödet beviljas som en vara eller tjänst, t.ex. genom att leverera restaureringsmaterial till objektet eller genom att finansiera åtgärder som vidtas i objektet som köpta tjänster.

NTM-centralen konkurrensutsätter de varor och tjänster som upphandlas. Stödet är behovsprövat och i regel av engångskaraktär.

Syftet med stödet enligt naturvårdslagen är att återställa våra mest värdefulla vårdbiotoper och utvidga arealen av de livsmiljöer som vårdas traditionellt. Företräde ges bl.a. objekt i Natura- och naturskyddsområdet eller vårdbiotoper som inventerats som värdefulla (objekt som är värdefulla på landskapsnivå och riksnivå) och andra områden med viktiga naturvärden.

Den fortsatta vården av vårdbiotoper kan ordnas till exempel genom ett miljöavtal för jordbruket. Stödet enligt naturvårdslagen kan användas för fortsatt vård enligt prövning i specialfall, om objektet inte lämpar sig för vård genom miljöavtal.

Iståndsättningsåtgärderna med stöd av naturvårdslagen ska ha vidtagits innan miljöavtalsperioden för jordbruket inleds, så i allmänhet kan man ansöka om avtal om vård av jordbruksnaturen och landskapet för ett objekt som iståndsätts med stöd av Helmi först året därpå.

Lämpliga objekt syns nu i Vipu

Stöd kan sökas av fysiska personer, företag, andra sammanslutningar eller offentliga samfund med undantag av staten. Stöd kan sökas hos NTM-centralerna året runt.

Efter iståndsättningen med stödet enligt naturvårdslagen ska vården fortsätta, till exempel med miljöavtal för jordbruket.

Närmare information om grunderna för beviljande av stöd, lämpliga objekt och ansökningsförfarandet finns nu i NTM-centralens webbtjänst.

Du kan nu bekanta dig med eventuella vårdbiotopobjekt på din gård i Vipu-tjänsten. Eventuella objekt eller betesmarker som kan iståndsättas på din gård kan nu granskas på den nya kartnivån ”traditionsbiotop” i Livsmedelsverkets Vipu-tjänst.

I tjänsten kan du bekanta dig med vilket område på din gård som är berättigat till högre eller lägre ersättning eller om du behöver ett utlåtande från NTM-centralen om du ansöker om ett avtal om skötsel av jordbruksnaturen och landskapet.