Jordbruk

Skyddszonernas kartnivåer
preciserades i Viputjänsten

Kartnivån för skyddszoner i Viputjänsten har uppdaterats. Efter uppdateringen syns på Viputjänstens kartnivå cirka 4.000 hektar ny areal som duger som skyddszon, meddelar Livsmedelsverket.

Före uppdateringen av kartnivån var den areal i hela landet som var godtagbar som skyddszon cirka 258.000 hektar. Under ansökningstiden upptäcktes brister i kartnivån: i vissa fall kom inte alla basskiften med i skyddszonsnivån. Dessa har nu uppdaterats på kartnivån.

Den nya kartnivån för skyddszonerna har bildats enligt basskiftena i utgångsläget för stödansökan. Vid utformningen av kartnivån har man beaktat alla aktiva och passiva basskiften av åkertyp som ligger högst 10 meter från ett vattendrag eller en våtmark som omfattas av ett våtmarksavtal. Även skyddszoner som bildas på basis av ett Natura- och ett grundvattenområde har uppdaterats på kartnivå.

Myndighetsuppgifterna för basskiftet visar om basskiftet finns i ett Natura- eller grundvattenområde eller inte. Om ett basskifte finns i ett Natura- eller grundvattenområde, syns hela basskiftet som en areal som berättigar till anmälan om skyddszon.

Om jordbrukaren i sin ansökan har valt en miljöförbindelse eller om hen sedan tidigare har en areal som berättigar till anmälan om skyddszon, lönar det sig för honom eller henne att kontrollera kartnivån för skyddszonen i Viputjänsten.

Om uppdateringen av kartnivån har medfört mer areal som berättigar till anmälan om skyddszon och jordbrukaren vill anmäla ytterligare skyddszon, kan ansökan nu redigeras i Vipu. Ett existerande jordbruksskifte inom skyddszonen kan utvidgas eller så kan ett nytt växtskifte inom skyddszonen läggas till basskiftet.

Om jordbrukaren har ansökt om en miljöförbindelse kan en åtgärd inom skyddszonen läggas till i ansökan genom att ändra miljöförbindelsen.