Farmers
Exportuppskattningen för havre är lägre än förra säsongen, eftersom det inom EU och globalt har producerats goda havreskördar. Exporten blir därför mer utmanande än förra säsongen på grund av ökad konkurrens. ARKIVFOTO
Jordbruk Marknad

Spannmålslagren minskar men
exporten av havre en utmaning

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) uppdaterade i slutet av november den inhemska spannmåls-balansuppskattningen för 2020/21. Såsom framgick redan tidigare under växtsäsongen så blev vete- och kornskörden lägre än det man hoppats på. Exportuppskattningen för havre är lägre än förra säsongen, eftersom det inom EU och globalt har producerats goda havreskördar., noterar Farmers Grain Exports nyhetsbrev.

Enligt Lukes förhandsuppgifter blir kornskörden bara 1.342 tusen ton, d.v.s. 20 procent lägre än år 2019. Veteskörden blev 667 tusen ton, som är 26 procent mindre än året innan. Med tanke på balansräkningen uppvägde stora ingångslager minskningen i produktionsmängder.

Enligt VYR:s balansräkning är den inhemska användningen av vete cirka 639 tusen ton. Ingångslagren uppskattades till 246 tusen ton, så det totala utbudet för perioden skulle vara 920 tusen ton. Efterfrågan kan därför fortfarande tillgodoses, men lagren kommer att minska såväl på gårdarna som i handelns och industrins lager.

En motsvarande beräkning för korn visar att de stora ingångslagren och produktionsmängderna tillsammans kommer att kunna tillgodose konsumtionsbehovet, men lagren kommer att minskas avsevärt. Beroende på marknadssituationen och efterfrågan kan användningsproportioner för spannmål i foderindustrin förändras, så användningsuppskattningarna kan ändras för varje spannmålsslag när marknadssäsongen fortskrider.

Om man tittar på havrebalansen kan man se att skörden var bra också i år. Kvalitativt sett var havren lättare än förra året, vilket påverkar dess efterfrågan på exportmarknaderna. Produktionsuppskattningen för 2020 är 1.167 tusen ton. Den inhemska konsumtionen uppskattas till 688 tusen ton och exportuppskattningen är 430 tusen ton. Så havre producerades mer än vad som kommer att användas och exporteras den här säsongen.

– Exportuppskattningen för havre är lägre än förra säsongen, eftersom det inom EU och globalt har producerats goda havreskördar. I Sverige producerades till exempel en utmärkt skörd av havre av mycket hög kvalitet. Landets produktionsprognos är 815 tusen ton, vilket är den största sedan 2013. Skörden har varit bra även på annat håll i EU. I Tyskland har till exempel mer än 700 tusen ton skördats. Globalt har också en mängdmässigt utmärkt skörd producerats i Kanada och Australien. Exporten blir därför mer utmanande än förra säsongen på grund av ökad konkurrens, påpekar Hanna Helkkula från VYR.

Åkerväxtstrategin efterlyser export och odlingskontrakt

I år har MTK:s åkerväxtutskott arbetat med en strategi för åkerväxtgrödor för 2020-2040. Strategin inkluderar en enhetlig syn på branschen om hållbar produktion av jordbruksgrödor.

I detta framtidsdokument för åkerväxtsektorn ges riktlinjer och milstolpar för att säkerställa att jordbruksproduktionen är hållbar i framtiden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Flera olika parter inkluderades i utformningen av strategin, såsom spannmålsuppköpare, förädlare, jordbruksforskare och experter inom åkerväxtsektorn.

– Ett centralt marknadsmål för sektorn är att uppnå en balanserad spannmålsbalans, vilket kräver ökad havreexport och utveckling av kontraktsproduktionen. Finländsk kvalitetshavre är fortfarande känd i världen och konkurrenskraftig. Finland kan dock inte vila på lagrarna, för finländsk havre får nya utmanare, påpekar Esa Similä, ordförande för MTK:s åkerväxtutskott.

– För att vi ska stanna kvar på förarplatsen för havre krävs det en effektivisering av hela exportkedjan och ytterligare investeringar i marknadsföring. Ett av de framtida verktygen för att öka havreexporten är odlarsammanslutningar, för vilka det finns efterfrågan både på den inhemska marknaden och inom exporten.

För andra spannmål förväntas minskad odlingsareal, som delvis kommer att överföras till protein- och oljeväxter eller andra lönsamma specialgrödor, beroende på marknadssituationen. Den önskade trenden är att produktionen av mer produktiva grödor – inklusive proteingrödor och oljeväxter – ökar och att jordbrukarna får mer inkomster från dessa grödor.

För att öka kontraktsproduktionen är Spannmålstorget, Viljatori, ett viktigt verktyg med vars hjälp man kan förhindra odling av spannmål utan kontrakt, vilket är huvudorsaken till den nuvarande tunga spannmålsbalansen. Det digitala språnget är viktigt för åkerväxtsektorn för att hålla jämna steg med marknaden.

– I framtiden måste odlarsammanslutningar ta sin plats som pionjärer inom spannmålshandeln, så att jordbrukarna får förhandlingsstyrka och bättre handelsvillkor. Odlarnas organisering kommersiellt är den röda tråden i hela strategin.

Exportaffär för fodervete föll på svagt odlarintresse

I oktober planerade Polar Oats att exportera 5.000 ton fodervete från Nådendal till den europeiska marknaden, men affären måste inhiberas eftersom den erforderliga exportvolymen (100 spannmålsbilar) inte kunde uppnås. Av den mängd som behövdes fick man ihop cirka hälften.

– Det fanns en tydlig efterfrågan på fodervete under hösten och exportpriset var konkurrenskraftigt jämfört med den nuvarande inhemska prisnivån. Finansieringen av affären fick man även ordnad, berättar Rikard Korkman styrelseordförande i Polar Oats Oy.

Exportmängden försöktes samlas ihop i samarbete med andra odlarägda aktörer, t.ex. med A-spannmål som är verksamma i västra Nyland, ViljaTavastia och en odlarring i sydvästra Finland. ViljaTavastia beslutade att inte delta i exporthandeln.

I mitten av oktober lämnades till samarbetsparterna ett köpbud på 162 euro per ton för leverans till Nådendal, vilket var marknadens bästa listpriser för tillfället.

– Tyvärr kunde exportpartiet inte samlas in och Polar Oats var tvungen att dra sig ur affären den här gången, konstaterar Korkman.

Under 2021 kommer FGE att ordna distanstillfällen i samarbete med RuoKasvu och Greppa Marknaden. Målsättningen är att ordna exporttillfällen genast i början av året.