Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik

Pilotförsök med
laserskanningsdata
fick en miljon euro

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fyra projekt som effektiviserar användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet.

Projekten ska förbättra vattenhanteringen och identifieringen av markytans egenskaper, bedömningen av skogarnas struktur, annan biologisk mångfald och skogsvägarnas skick samt den automatiska identifieringen av arkeologiska objekt med hjälp av laserskanningsdata.

Syftet med finansieringen är att förbättra användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet och ge ny exakt information för förvaltningen, enskilda människor och hela samhället. Samtidigt ville man förbättra den digitala och tekniska kompetensen inom den offentliga sektorn samt utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

För projekten beviljades sammanlagt en miljon euro som kommer från statens fjärde tilläggsbudget. Projekten genomförs 2021-2022.

Den nationella laserskanningen ger exakt tredimensionell information om markytan, både om ytans form och om de objekt som finns ovanför markytan. Finland har i programmet delats in i på förhand fastställda geografiska områden som laserskannas regelbundet i enlighet med en på förhand överenskommen årscykel.

Från och med 2020 sker laserskanningen med en punktdensitet där varje kvadratmeter får fem laserpunkter. Punktmolnets densitet är således nu tiofaldig jämfört med tidigare. Laserskanningsmaterialet har redan länge använts bland annat för att producera terrängmodeller, kartor över översvämningsrisker och uppgifter om skogstillgångar.