Jordbruk Skogsbruk

Ändringar inom jord- och
skogsbruksministeriets
förvaltningsområde vid årsskiftet

Möjligheterna att ordna distansmöten på grund av coronaepidemin och systemet med ett temporärt stöd till företag på landsbygden fortsätter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till utgången av juni 2021.

Giltighetstiden för de temporära på grund av coronaepidemin utfärdade bestämmelserna om fastighetsförrättningar, delägarlagsstämmor och i renskötsellagen avsedda möten förlängs fram till utgången av juni 2021. 

Systemet med ett temporärt stöd till  landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen för stödet sjunker till 2.000 euro och den övre gränsen stiger till 80.000 euro.

Stödet till landsbygdsföretag beviljas i form av de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse, för företagsverksamheten som är kopplad till gården samt till mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter. Stödet kan användas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, såsom personal, fastighets- och hyreskostnader. Ansökningstiden börjar den 31 december 2020.

Stöd för beskogning av impedimentmark

En temporär lag om stöd för beskogning av impediment träder i kraft vid ingången av 2021. Stödet kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars 2021.

Enligt lagen kan stöd beviljas för att beskoga impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för jordbruk eller gamla torvutvinningsområden.

Den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) fortsätter att gälla ytterligare tre år. Vid behov gäller lagen fram till utgången av 2023. Skogscentralen fortsätter att behandla stödansökningar på vanligt sätt vid årsskiftet och därefter.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Finlands skogscentrals avgiftsbelagda prestationer träder i kraft den 1 januari 2021. Avgifterna ändras inte.

Vid årsskiftet träder Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar i kraft. Fastighetsdatasystemets avgifter kommer inte att ändras.

Priserna för fastighetsinskrivning höjs med cirka 9,2 procent. Orsaken till detta är delvis att priserna har hållits nästan oförändrade sedan 2017. En ytterligare orsak till höjningen är de ökade IT-kostnaderna för Valtoris tjänster.

Fastighetsförrättningsavgifterna stiger med i genomsnitt 1,1 procent. Avgifterna för fastighetsregisterförarens beslut stiger med i genomsnitt 4,1 procent. Den viktigaste orsaken till höjningen är att den allmänna kostnadsnivån har stigit.