Jordbruk Skogsbruk

Växtskyddsmedels- och
biocidregistren har nu
öppnats i KemiDigi

Växtskyddsmedels- och biocidregistren har flyttat och blivit en del av webbtjänsten KemiDigi, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Växtskyddsmedelsregistret innehåller de växtskyddsmedel som är godkända i Finland och biocidregistret innehåller de biocidprodukter som är godkända i Finland.

I KemiDigi kan man söka efter information om kemikalier som säljs på den finska marknaden. Företag kan göra olika slags lagstadgade anmälningar till myndigheterna via KemiDigi. Detta gäller till exempel kemikalieanmälningar och anmälan om årliga försäljningsmängder i anknytning till farliga kemikalier.

I KemiDigi fanns redan tidigare kemikalieproduktregistret över farliga kemikalier på den finländska marknaden. Ämnesregistret innehåller information om ämnen. Uppgifterna baseras på Europeiska kemikaliemyndighetens register.

Sökfunktionerna förbättras 2021

Det växtskyddsmedelsregister som öppnades nu är en förenklad version, där uppgifter om godkända och avförda preparat kan sökas med preparatets namn, registreringsnummer och verksamma ämnen.

I början av 2021 öppnas växtskyddsmedelsregistret med alla sökfunktioner, det vill säga då kan preparat sökas efter till exempel odlingsväxt eller skadegörare. Framöver blir det också möjligt att söka med begränsningar för användningen, det aktiva ämnets verkningssätt och preparatets användningsplats som grund.

Som ny egenskap finns också datum för tillståndets giltighetstid och övergångsperioder i registret.

Även biocidregistret, registret över biocidbekämpningsmedel samt förteckningarna över godkända skyddskemikalier och antifoulingpreparat flyttade över till KemiDigi.

I biocidregistret finns de biocidprodukterna som är godkända i Finland enligt kemikalielagen, biociddirektivet eller biocidförordningen. Biocidprodukter kan också ha unionstillstånd som täcker hela EU. De biocidprodukterna som erhållit unionstillstånd finns endast på europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

I biocidregistret är det nu möjligt att separat söka till exempel produkter godkända för konsumenter och produkter vars användning kräver examen i skadedjursbekämpning. – LF

KemiDigi-sidorna hittar du här.