Jordbruk

JSM finansierar forskning
kring torv- och mineraljordar

Naturresursinstitutet Luke har beviljats 1,1 miljoner euro av jord- och skogsbruksministeriet för forskningsprojekt kring kolbindande odling på organogena jordar och mineraljordar. Meningen är att hitta helhetslösningar som stöd för beslutsfattning kring hur utsläpp från vallodling kan minskas.

I det nordiska klimatet kan vallen fungera både som kolsänka och kolkälla. Jordarten är en nyckelfaktor. Mineraljordar med låga kolnivåer kan med rätt odlingsmetoder göras till kolsänkor. I organogena jordar finns mycket organiskt material som frigörs vid odling.

Lukes projekt ORMINURMI kommer att ledas av Lukes ledande forskare Perttu Virkajärvi.

– Vi har fortfarande dåligt med kunskap kring kolbindningens dynamik och mängd i synnerhet i torvmark, samt vilka faktorer som påverkar dessa, säger Virkajärvi. Därför finns det en beställning för ett projekt som detta.

Trots att endast 10 procent av de finländska odlingsjordarna är organogena står de för 50 procent av kolutsläppen. Ett sätt att minska utsläppen växthusgaser är att odla vall, eftersom utsläppen från vallen är ungefär en tredjedel jämfört med spannmålsodling. Genom att utveckla vallodlingsmetoderna är det troligt att utsläppen kan minskas ytterligare.