Handslag
Statsminister Petteri Orpo träffar producenter i Åbo. Här skakar han hand med Otso Heikola, ordförande i MTK Satakunta. Heikola flankeras av Paavo Myllymäki, verksamhetsledare i MTK Varsinais-Suomi, och Aarne Lehtonen som är ordförande i MTK Varsinais-Suomi.
Jordbruk SLC

Producenter vill att regeringen
fullföljer målen för lantbruket

Representanter från fyra producentorganisationer i sydvästra Finland uppvaktade på måndagen statsminister Petteri Orpo (Saml) angående lantbrukets svåra situation.

I en gemensam skrivelse undertecknad av producentorganisationerna MTK Varsinais-Suomi, MTK-Satakunta, MTK Pirkanmaa och SLC Åboland uttrycker man sin oro över att lantbrukets lönsamhet försämrats avsevärt till följd av coronapandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina. Sedan 2020 har produktionskostnaderna inom lantbruket ökat med 27 procent.

Den försämrade lönsamheten gör att många jordbrukare slutar. Samtidigt minskar antalet nya jordbrukare. Under landets självständighet har antalet nya jordbrukare aldrig varit så få som de är i dag, framhåller man i skrivelsen.

De höga bränsle- och energikostnaderna samt de höga räntorna har försämrat gårdarnas lönsamhet. Speciellt unga jordbrukare som investerat har hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av den höga räntenivån.

Den hårt trängda ekonomin sätter odlarnas mentala hälsa på prov. Stödsystemen och de ständiga förändringarna i övervakningen samt den ökande byråkratin leder till att arbetsmängden på gårdarna ökar och blir alltmer påfrestande.

Problemen i matkedjan måste åtgärdas

I skrivelsen som överlämnades till Petteri Orpo vid ett möte i hans hemstad Åbo uppmanas regeringen att verka för att EU-byråkratin minskar inom jordbruket.

Man vill också få en lösning på problemen inom livsmedelskedjan där handelns dominerande ställning upplevs som förkrossande. Som det är nu står producenterna och livsmedelsindustrin för arbetet och kostnaderna medan parti- och detaljhandeln tar hand om vinsterna, framhåller man i skrivelsen.

Producenterna upplever konkurrensen på marknaden som snedvriden och osund. Flera odlare som deltog i mötet hade åsikter i den här frågan.

Man lade också fram förslag om förbättringar till statsministern.

– Vi måste få in mera pengar från marknaden, på det viset kan vi förbättra vår lönsamhet, säger svinproducent Ilkka Mäkitalo.

Han får medhåll av spannmålsodlare Jaakko Mikkola. Båda är unga jordbrukare verksamma på orten Koski TL cirka 60 kilometer öster om Åbo.

– Vi tror på framtiden. Men jordbruket är en kapitalkrävande bransch och är tufft att behöva ta ett lån på över en miljon euro för att kunna skapa sig en arbetsplats, säger Mikkola.

Ministertraff
Petteri Orpo diskuterar lantbruk med producenter från sydvästra Finland. Längst framme vid bordet sitter Aarne Lehtonen, ordförande i MTK Varsinais-Suomi. Till höger om Lehtonen sitter SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth.

Viktigt att lagar om konkurrens revideras

Thomas Lindroth, spannmålsodlare och ordförande i SLC Åboland, hoppas att regeringen genomför skrivningarna i regeringsprogrammet som planerat när det gäller jord- och skogsbruket.

Han lyfter bland annat fram den planerade revideringen av konkurrenslagstiftningen.

– Det är viktigt att den revideras fullt ut och inte blir urvattnad, säger Lindroth.

Han tog också upp problemen inom Livsmedelsverket.

– Man måste se till att stödersättningarna betalas ut i tid till odlarna. Nu får Livsmedelsverkets anställda lön för ett jobb som de inte klarar av medan odlarna vår vänta på sin lön, säger Lindroth.

Aarne Lehtonen, som är ordförande i MTK Varsinais-Suomi, säger att man med skrivelsen vill ge statsminister Orpo sitt fulla stöd i regeringens fortsatta arbete för att förbättra lantbrukets lönsamhet att trygga den inhemska livsmedelsproduktionen.

Han hoppas att Orpo i sin tur ger sitt stöd till jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (KD) så att regeringsprogrammets målsättningar uppnås.

Lehtonen säger att skrivelserna i regeringsprogrammet gällande jord- och skogsbruket är bra. Men att odlarna befarar att målen inte uppnås fullt ut.

Orpo lovar hålla fast vid regeringsprogrammet

Petteri Orpo lovar att regeringen håller fast vid skrivningarna i regeringsprogrammet i fråga om jord- och skogsbruket. Han säger också att han har förståelse för jordbrukarnas allvarliga situation.

– Det handlar om produktivitet och att få lönsamhet i det man producerar. Odlarna har rätt till en skälig och rättvis inkomst.

Han säger  att det också handlar om  att upprätthålla vår försörjningsberedskap.

– För att det ska lyckas måste vi ha en inhemsk livsmedelsproduktion som är lönsam, säger Orpo.

Han håller också med odlarna om att byråkratin måste minskas.

– Jordbruket behöver mindre byråkrati och övervakning. Det är regeringens budskap till EU, säger Orpo.