Jordbruk EU Marknad

EU skärper insatsen mot antibiotika hos boskap

EU-parlamentet har antagit ett paket med drastiskt skärpta regler för användningen av antibiotika inom djurhållningen. Framöver får antibiotika inte användas i förebyggande syfte för att kompensera dålig djurhållning.

Den frikostiga insatsen av antibiotika inom boskapsskötseln har påtalats i många år inom EU. Behovet av skärpta regler har påskyndats av debatten om antibiotikaresistens, som betecknas som ett farligt hot mot både människor och djur.

Enligt EU-experterna visar graden av resistens mot antibiotika stora geografiska variationer. I norra och västra Europa är resistensnivån allmänt taget lägre än i södra och östra Europa.

EU:s matsäkerhetsmyndighet Efsa påtalar de stora skillnaderna mellan länderna när det gäller mängden av antibiotika inom boskapsskötseln. Länder med låg insats av antibiotika hos djur har de minsta problemen med resistens.

Norden är föregångare

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA presenterar varje år en rapport om försäljningen av antibiotika till boskap som används som produktionsdjur i Europa. Resultatet är ständigt detsamma.

Användningen är rikligast i de södra delarna av den europeiska unionen. Cypern, Italien och Spanien klassificeras sedan länge som värstingar med de högsta värdena i den europeiska ligan.

De nordiska länderna använder som vanligt minst antibiotika. I Finland och Sverige är det individuell behandling som gäller framom gruppbehandling. Framöver ska den nya lagstiftningen främja förebyggande medicinering.

EU-parlamentet röstade senaste vecka för en tydlig skärpning av bestämmelserna om antibiotika inom djurhållningen. Lagpaketet bygger på tre förslag som syftar till att modernisera och skärpa umgänget med antibiotika.

Medicinering av boskap får under inga omständigheter kompensera en dålig djurhållning, inskärper parlamentet. Antibiotika får endast användas hos enskilda djur på tillrådan av en veterinär. Profylaktisk behandling av djurgrupper tillåts bara i undantagsfall.

Gruppbehandling med antibiotika betraktas som den sista utvägen om en veterinär diagnosticerar en infektion och skriver ut antibiotika. Bestämda så kallade reservantibiotika ska uteslutande förbehållas humanmedicinen.

Användningen minskar hos boskap

Veterinären är därtill förpliktad att skriftligt motivera och rapportera varje profylaktisk (förebyggande) och metafylaktisk (gruppbehandling) ordination av antibiotika. Detta förutsätter en klinisk undersökning av ifrågavarande djur.

Lagtexten föreskriver dessutom att livsmedel som importeras till EU måste uppfylla de gällande normerna för livsmedelssäkerhet. Kött som har producerats utomlands under användning av tillväxtantibiotika tillåts inte.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förefaller det som om utvecklingen på området skulle gå i rätt riktning. EMA uppger att den totala försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika minskade med 20 procent mellan åren 2011 och 2016.

Trenden ser ut att fortsätta. Enligt EMA är detta ett uttryck för att EU:s lagstiftningsarbete och flera nationella kampanjer för en förnuftig användning av antibiotika inom veterinärmedicinen småningom börjar bita.