Varm12 Apr23 Ct
Vindkraft och politiska utmaningar för jordbruket debatterades på ÖSP:s vårmöte i Vörå i tisdags. Även riksdagsvalet och hur den kommande regeringen kan se ut diskuterades och vikten av goda kontakter till den betonades.
SLC

Vindkraften blev ämne för
diskussion på ÖSP:s vårmöte

Som förbund är ÖSP positivt inställt till vindkraft. Men i takt med att utbyggnaden bokstavligen exploderat i landskapet har helt nya frågor uppstått. Att frågan är svår märktes på vårmötet i Vörå i tisdags.

– Det händer mycket kring vindkraft just nu och multinationella bolag är mycket intresserade av våra marker. Åsikterna om det är dåligt eller bra går isär och det är en komplex diskussion som vi borde diskutera mera ur markägarperspektiv. Omfattningen på projekten och tillvägagångssätten för etableringarna oroar mig, säger Mats Enqvist från Purmo.

Diskussionen om vindkraft tog fart efter landskapsdirektören Mats Brandts redogörelse på ÖSP:s vårmöte i Vörå i tisdags. Investeringstakten är hög och i dag finns cirka 200 vindkraftverk i landskapet och utbyggnaden fortsätter av bara farten i år.

– Som producentförbund är vi positiva till vindkraft, men blandar oss inte i vad som sker lokalt. Där är det markägarna och de boende som ska avgöra. Vi har många medlemmar som i dag tjänar tiotusentals euro per år som vindbrukare och vi måste också se det ur den synvinkeln, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP.

Varm9 Apr23 Ct
Mats Enqvist från Purmo lyfte upp vindkraftsetableringar som en stor utmaning för samhället. Han efterlyste mer diskussioner ur markägarperspektiv. Det är en komplex diskussion, sa han.

Säljer sig för billigt

Men han uttryckte förståelse för situationen som Enqvist redogjorde för. Han lyfte upp frågor kring hur markägargrupper sätts samman och att områden för eventuellt boende kan bli föremål för planering av vindkraftsparker. Det aktuella exemplet är Purmo i Pedersöre.

– Många markägare som har berörts av projektet har bemötts med nonchalans och alla har uppmanats skriva på avtal. Och givetvis skriver man på om man inte berörs av olägenheter. Men jag är förvånad över hur billigt man ger ifrån sig rätten till vindkraftsbolagen. Konsekvenserna för en by kan bli mycket långvariga, menar Enkvist.

ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog från Lillby fortsätter:

– Det är svåra frågor när vindkraften kommer nära och hur mycket mark som ska omfattas. Men det är vi som markägare som besluter om vi arrenderar ut och kommunerna som gör planläggningen. Jag har själv inte mark i området, men det här är viktiga frågor och nu är också nya saker som solkraft på kommande, säger han.

Henrik Holm, som deltog i mötet på distans med många andra, konstaterade att det är viktigt att som markägare ha is i hatten.

– På mitt område har vi haft vindkraft i två år och det är en flopp. Det är mycket som vi inte kan påverka och arrendet är för lågt. Det krävs ett enormt jobb att få projekten genomförda på ett bra sätt, konstaterar han.

ÖSP kan stå till tjänst. Ombudsman Fredrik Grannas betonade vikten av att avtalen är rätt utformade.

– Juridiskt kan jag inte uttala mig, men efter att ha bekantat mig med många arrendeavtal kan jag se vad som saknas. De som har frågor kan kontakta mig.

Varm6 Apr23 Ct
Niclas Sjöskog brukar delta i diskussionerna på möten och i tisdags var inget undantag. Han konstaterade bland annat att vindkraften ställer alla inför svåra frågor. Och nu är också solkraft en ny sak på agendan, sa han.

Många nya frågor uppkommer

En mycket aktuell utmaning när vindkraften byggs ut är elöverföringen och kraftledningslinjerna som ska byggas. Då gäller inlösningslagen, vilket kan ge, om inte annat är avtalat, enbart låga ersättningarna.

– Vi har fall där vindkraftsbolagen inte kommer överens och har fyra kraftledningslinjer i bredd. Det här tycker vi inte om från markägarhåll och det är en viktig fråga som ÖSP också motionerat om till SLC:s förbundskongress, säger Långgård.

Mats Holmqvist i Karleby lyfte också frågan om byggande på odlingsmark – något som varit en utmaning för honom under hela hans yrkesverksamma tid som jordbrukare.

– Jag har förlorat 40 hektar arrenderad odlingsmark som nu är under asfalt och betong i Karleby. Som jordbrukare står man svag och oskyddad och tävlingen mellan kommuner att bjuda ut tomtmark är hård. Samhället har både förköpsrätt och planläggningsrätt, säger han.

Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s fullmäktige, var på plats i Vörå för att ge en lantbrukspolitisk översikt. Westerholm, som är hemma från Ingå, betonade att österbottningarna ska vara tacksamma för att mycket är på gång i landskapet.

– I Nyland är kommunen Ingå en bortglömd ort och all planering sker i Helsingfors, medan vi bara är ett slags område för rekreation. Ni ska vara tacksamma för att ni har landskapsförbundets stöd trots att intressen inte alltid går ihop. Jag förstår också att vindkraft väcker känslor men ni är verkligen föregångare för vindkraft, säger han.

Varm15 Apr23 Ct
SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm redogjorde för lantbrukspolitiken på ÖSP:s vårmöte. Han analyserade också riksdagsvalet och hoppas på en regering som stöder jord- och skogsbruket.

Har goda kontakter till regeringen

Westerholm analyserade riksdagsvalet och betonade att SLC alltid har haft goda kontakter till den oavsett sammansättning.

– Tidigare hade SLC två styrelsemedlemmar i riksdagen så våra kontakter är numera inte lika goda, men det finns jordbrukare bland Sfp-ledamöterna så det ska vi vara nöjda över. Riksdagsvalet var annars en signal för markägande, skogsfrågor och försörjningsberedskap, konstaterar han.

SLC:s kontakter till beslutsfattandet på högsta nivå har traditionellt gått via Sfp. Därför hoppas Westerholm att det partiet är med i den kommande regeringen.

– Kutymen är att det största partiet får försöka bilda regering och det kan gå så att Sfp är med. Det skulle ge bra inflytande gällande lantbrukets frågor i den nya regeringen.

Han betonade också att det är EU-parlamentsval nästa år. Att det då kan bli fråga om en kursändring i den förda politiken ser han som sannolikt.

– Mycket har hänt på ett år och det vore viktigt att få ett parlament som förstår vikten av trygghet och försörjningsberedskap. Men det gäller att vi alla engagerar oss och får fram kandidater som pratar för våra näringar, säger Westerholm.

Han tog också upp den parlamentariska arbetsgruppens rapport som föreslår en rad långsiktiga lönsamhetsförbättrande åtgärder. Slutledningarna är naturliga med tanke på att inkomsten från jordbruken minskat drastiskt under senare år samtidigt som kostnaderna stigit och marknaden har inte levererat tillräckliga intäkter.

Varm14 Apr23 Ct
Stefan Skullbacka, som snart går i pension från tjänsten som vd för Närpes Grönsaker, fick under vårmötet ta emot SLC:s förtjänstmärke i guld. Han tilldelades utmärkelsen redan i fjol på kongressen, men var då frånvarande.

Ser ljust på framtiden

Trots utmaningar nu ser Westerholm ljust på framtiden. Något som talar för satsningar inom jordbruket är den ökande befolkningen globalt. Fram till 2050 beräknas jorden globalt ha en befolkning på hela tolv miljarder.

– Livsmedelsförsörjningen är oumbärlig och den mark som finns måste användas effektivare. Vi behöver en ökad matproduktion och jag tror också att matpriserna kommer att stiga och det kommer också producentpriserna att göra, säger han.

Sjöskog lyfte också att jordbrukets kostnader betonas inför regeringsförhandlingarna och tog upp energiskattestödet.

– Det leder till onödig byråkrati att först betala skatten och därefter får vi ett stöd, energiskattestödet, tillbaka. När vi ska alla börja spara in på kostnader är det här saker som fördyrar och leder till onödig byråkrati, säger han.

Politiskt har det gjorts försök att stärka producentens roll och livsmedelsombudsmannen var ett steg i rätt riktning. Men som bekant har Olli Wikbergs insats om ombudsman kritiserats i många repriser. Så även på vårmötet.

– För några dagar sedan fick vi höra om att S-gruppen utnyttjar kortare betalningstider genom att sänka priserna. Här borde livsmedelsombudsmannen stiga fram, men han har inte fått uträttat nåt. Ingenting verkar hjälpa, säger Henrik Holm.

Långgård avslutade mötet med en hälsning till fältet.

– Under påsken kändes det som att det blev vår och vi ska hoppas på en lika bra odlingssäsong som i fjol. Trots att dagsläget är utmanande finns det många faktorer som talar för en ljusare framtid för våra näringar, befolkningen ökar kraftigt i världen, stora odlingsområden påverkas negativt av klimatförändringen men inte vårt. Vi har ett ansvar att skapa en framtidstro för den yngre generationen, så att det ska finnas unga som vågar fortsätta våra näringar.

Läs också:
Långgård: Nya regeringen måste skapa förutsättningar för lantbruket i Finland
ÖSP:s vårmöte: Jordbrukets lönsamhetskris måste tas på allvar i regeringsförhandlingarna
Primärnäringarna har stöd från landskapet
ÖSP delade ut studiestipendier i samband med vårmötet