Jordbruk EU

Investeringar vid nötgårdar
kan nu fortsätta

Under jord- och skogsbruksministeriets ledning har man med tanke på EU:s förordning om avskogningsfria produkter sett över situationen för de nötkreaturs- eller mjölkboskapsgårdar som enligt närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter under de två senaste åren har genomfört, påbörjat, eller planerat investeringar. Vid denna granskning har inga sådana bygginvesteringar inom nötkreatursskötseln observerats som skulle leda till sådan avskogning som avses i förordningen om avskogningsfria produkter.

EU:s förordning om avskogningsfria produkter trädde i kraft den 29 juni 2023 och för tillfället pågår en övergångsperiod på 18 månader. I förordningen föreskrivs det att en aktör som exporterar eller på EU-marknaden släpper ut sådana råvaror som räknas upp i förordningen ska säkerställa att råvarorna har producerats på gårdar där sådan avskogning som avses i förordningen inte har skett efter den 31 december 2020. I Finland omfattas nötkreatur och produkter av dem av förordningen.

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna har med tanke på den i förordningen föreskrivna riskbedömning som ska göras för varje produktionskedja granskat hur situationen ser ut för de nötkreaturs- eller mjölkboskapsgårdar som har genomfört eller påbörjat investeringar 1.1.2021-28.6.2023. Vid granskningen har inga sådana bygginvesteringar inom nötkreatursskötseln observerats som skulle orsaka sådan risk för avskogning som enligt definitionerna i förordningen om avskogningsfria produkter kan anses vara betydande när det gäller produktionskedjor för nötkött.

Vid granskningen har man tagit hänsyn till var ladugårdsbyggnaderna finns i relation till de områden som redan tidigare använts inom jordbruket och byggnadernas storlek i förhållande till det som i förordningen definieras som skog. När det gäller betesmarker fortsätter utredningen ännu.

Utifall att det senare skulle visa sig att det under perioden före förordningens ikraftträdande har byggts eller anlagts sådana ladugårdsbyggnader eller betesmarker som anses ha medfört risk för avskogning, kommer jord- och skogsbruksministeriet att till Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till undantag från reglerna om statligt stöd. Syftet med detta är att göra det möjligt att ersätta lantbruksföretagare som producerar nötkött för sådana skador som eventuellt följer av en retroaktiv tillämpning (i fråga om perioden 1.1.2021-28.6.2023) av EU:s förordning om avskogningsfria produkter. Ett undantag förutsätter kommissionens godkännande.

– Sedan början av sin mandatperiod har regeringen aktivt framfört till kommissionen vilka problem genomförandet av förordningen om avskogningsfria produkter medför. Dessa frågor behandlades även vid mitt möte med den ansvarige kommissionären. Vi har fått fortsätta ta hand om detta ärende, som inleddes under föregående period, och vi har hela tiden ansett att det viktigaste är att ladugårdsinvesteringarna kan fortsätta inom ramen för bestämmelserna i förordningen. De bestämmelser om en retroaktiv tillämpning som ingår i förordningen är främmande för Finlands rättssystem, och eventuella skador som detta orsakar enskilda gårdar måste kunna ersättas. Ingen i Finland har kunnat förutse att röjning av skog för jordbruk retroaktivt skulle kunna begränsa produktionen av nötkött, betonar minister Sari Essayah.

För det nationella genomförandet av förordningen har det tillsatts en arbetsgrupp vars arbete fortsätter till september 2024. Finland framför även sina synpunkter angående de riktlinjer som utarbetas av kommissionen till stöd för genomförandet av förordningen.