Jordbruk

Fågelinfluensa hos
vitkindad gås i Helsingfors

Fågelinfluensa har bekräftats bland annat hos en vitkindad gås som påträffades död i Arabiastranden i Helsingfors i maj, meddelar Regionförvaltningsverket. Sjukdomen är farlig för vilda fåglar och fjäderfä, men smittar dåligt från fåglar till människor.

Fågelinfluensavirus som orsakar hög dödlighet hos fåglar har bl.a. i Europa orsakat många dödsfall bland vilda fåglar och fjäderfä. Sjukdomen har också påträffats i Finland – främst bland vilda fåglar, men i början av året konstaterades viruset också på en fasangård i Janakkala där alla fåglar fick avlivas.

I och med vårflytten har fågelinfluensa förekommit i allt större utsträckning i Finland. Hos den döda vitkindade gås som hittades på Arabiastranden i Helsingfors bekräftades fågelinfluensaviruset i Livsmedelsverkets undersökningar den 21 maj. Viruset har bekräftats vara av typen H5N1 och är därmed en annan virusstam än det virus av typ H5N8 som tidigare påträffats i Tölöviken hos bl.a. en död svan.

Virusstammen som hittades hos gåsen är också en annan än virustypen H5N1 som har rapporterats bl.a. i Asien och som eventuellt kan smitta människor. Risken för att fågelinfluensavirus som upptäcks i Finland och EU ska smitta människor är liten.

– Influensavirus förekommer också hos andra flyttfåglar, men det är mycket mer sannolikt att man i stadsmiljö påträffar en sjuk eller död vitkindad gås eller någon annan vattenfågel som trivs i urban miljö än andra vilda fåglar, säger länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

– Enligt uppföljning som Finlands miljöcentral har gjort har gässbeståndet i Helsingfors och östra Esbo nästan fördubblats under de senaste tio åren. Ur hälsosynpunkt kunde det vara bra att få fåglarna att häcka i mer glesa områden längre bort från de livligaste platserna.

När fågelinfluensa förekommer i stor omfattning hos vilda fåglar ökar också risken för att viruset sprids till fjäderfä. Vitkindade gäss rör sig vanligen på åkrar nära jordbruk där det kan finnas fjäderfän. Om fågelinfluensa sprids till fjäderfä innebär det i praktiken att den berörda anläggningens alla fjäderfän avlivas som en försiktighetsåtgärd. Livsmedelsverket rekommenderar att fjäderfä och andra fåglar hålls inne tills sjukdomsläget förbättras.