Jordbruk EU

EU tillåter glyfosat
och skapar problem för
Tysklands regeringskoalition

EU-kommissionen har nu officiellt fastställt tillståndet för ogräsmedlet glyfosat för tio år framåt – men i Tyskland är läget oklart. EU-tillståndet gäller till slutet av 2033 men den tyska jordbruksministern tvekar om en förnyelse.

Representanter för EU:s medlemsländer misslyckades såsom tidigare med försöken att finna en gemensam kompromiss, varken för eller emot ett förnyat tillstånd för glyfosat. Slutligen måste kommissionen rycka in för att fatta beslutet.

Kommissionen framhåller att beslutet fattades på basen av vetenskapliga analyser. Det råder oenighet om huruvida glyfosat kan vara cancerframkallande. Det finns också betänkligheter med avseende på eventuella skador på miljön.

Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir ställer sig emot ett godkännande, vilket förorsakar osäkerhet om tillståndets giltighet i Tyskland. Özdemir förklarade att hans ministerium kommer att undersöka tillbudsstående handlingsalternativ.

Den tyska regeringskoalitionen består av socialdemokraterna, det liberala folkpartiet och det gröna miljöpartiet. Koalitionsavtalet förutsätter att glyfosat borde avlägsnas från marknaden före slutet av 2023.

På tisdagen var det ännu oklart om den gröna ministern skulle ha kompetens att införa ett nationellt förbud. De tre partierna i koalitionen har varit oeniga om handlingsalternativen för en lösning på den komplicerade situationen.

Oklart hur Tyskland hanterar frågan

Det konservativa samlingspartiet fordrade genast efter omröstningen en lösning på som överensstämmer med EU-lagstiftningen. De borgerliga politikerna varnar för följderna av ett försök att köksvägen införa ett förtida tyskt glyfosatförbud.

Enligt det tyska koalitionsavtalet borde trepartiregeringen dra bort glyfosat från den tyska marknaden i slutet av 2023. Minister Özdemir anser att tiden för avvecklingen av glyfosat i EU är på tok för lång.

Tyskland lade därför ned sin röst i EU-omröstningen. Ministern söker nu nationella alternativa modeller som skulle göra det möjligt förbjuda glyfosat inom ramen för den sittande koalitionen.

Det är oklart om den gröna politikern kan driva igenom ett nationellt förbud i koalitionen. Koalitionspartierna var redan oeniga under omröstningen på EU-nivå. Detta ledde till att Tyskland lade ner sin röst.

Den konservativa gruppen CDU/CSU i det tyska parlamentet uppmanar regeringen att tillåta användningen av glyfosat också i fortsättningen. Ensidiga nationella förbud leder bara till nackdelar för bönderna, heter det i ett uttalande.