63F8C179 E066 469A Ba00 68417E0F9074
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari redogjorde för direktivet om industriutsläpp på ministermötet i Bryssel. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU-förslag ska minska utsläpp
från de största djurgårdarna

EU:s miljöministrar har enats om skärpta regler mot föroreningar från stora industri- och jordbruksföretag. Ett uppdaterat direktiv ska motverka skadliga utsläpp i luft, vatten och marker från stora djurgårdar.

EU-direktivet om industriutsläpp förefaller vid första påseendet inte som en lag med direkta konsekvenser för jordbruket. Jordbruk brukar sällan klassificeras som industri, förutsatt att det inte handlar om storskaliga så kallade djurfabriker.

Stora, industriella gårdar är sällsynta i Finland. Hos oss finns omkring 1.000 industrianläggningar eller stora gårdar som kan omfattas av direktivet. Enligt kommissionens förslag till uppdatering kan det bli omkring 2.400 anläggningar.

De nya reglerna ska förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom att minska skadliga utsläpp från industrianläggningar och jordbruksföretag som bedriver intensiv djuruppfödning och producerar avfall.

Anpassas till den gröna given

I april 2022 lade kommissionen fram förslag om att uppdatera och modernisera reglerna om industriutsläpp. Målet är att se över de nuvarande reglerna och anpassa dem till EU:s ambitioner i fråga om klimat och föroreningar, i enlighet med den europeiska gröna given.

Slutmålet är att stimulera en djupgående omvandling av stora agroindustriella anläggningar i syfte att uppnå en konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi utan föroreningar senast 2050.

I den allmänna riktlinjen ändrade medlemsländerna EU-kommissionens förslag att utvidga direktivets tillämpningsområde, så att det omfattar jordbruksföretag med intensiv djurhållning.

Enligt det svenska EU-ordförandeskapet, utgår direktivet från 350 djurenheter för nötkreatur och svin, 280 djurenheter för fjäderfä och 350 djurenheter för blandat jordbruk. Gårdarna ges tydlig vägledning för att minska sina föroreningar på ett effektivt sätt.

Rådets ordförande, den svenska klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari, betecknar direktivet om industriutsläpp som det viktigaste EU-instrumentet för reglering av föroreningar och intensiv djuruppfödning.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius uttrycker sig mer reserverat och beklagar att avtalet ännu inte ligger tillräckligt nära kommissionens ambitioner. Detta gäller också gränsvärdena för jordbrukets utsläpp.

Kritik från Copa-Cogeca

Den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca kritiserar förslaget och beklagar att direktivet inte kommer att tilllgodose jordbrukarnas behov. Kompromissen är långtifrån tillräcklig och lämnar många gråzoner öppna, beklagar organisationen.

Miljö- och djurrättsaktivisterna betecknar förslaget som en fribiljett till industrielI jordbruksproduktion. Förslaget motverkar EU:s försök att reglera den industriella djurhållningen, heter det i kommentarerna.

I och med att rådet har nått en så kallad allmän riktlinje kan förhandlingarna mellan rådet och EU-parlamentet inledas. Först måste parlamentet emellertid anta en egen förhandlingsposition.

De så kallade trilogförhandlingarna mellan rådet och parlamentet väntas äga rum i början av sommaren.