Sjundea A
Sjundeå å räknas till en av södra Finlands mest natursköna åar. En stor del av åns huvudfåra och en del av sidofårorna ingår i det nationella Natura-nätverket.
Jordbruk Skogsbruk

WWF söker markägare som vill förbättra vattenkvaliteten i Ingå å och Sjundeå å

Miljöorganisationen WWF inleder ett omfattande fältprojekt där målet är att minska belastningen och övergödningen av insjöarna. Skyddsarbetet påverkar också på Östersjön, eftersom merparten av kustvattnens belastning har sitt ursprung i vattendrag med utlopp i havet. Arbetet som inleds omkring Ingå å och Sjundeå å ingår i regeringens spetsprojekt inom vatten- och havsvård.

WWF:s mångåriga projekt går under namnet Vattenskydd 4K och med det strävar man efter ”minskad belastning med konkreta åtgärder”. Åtgärderna omfattar bland annat anläggande av våtmarker och återställande av träsk och dessutom är avsikten att direkt främja åkrarnas tillväxttillstånd och vattenhushållningen inom lantgårdarnas produktion, så att avrinningen av näringsämnen och jordmaterial minskar även på detta sätt.

Projektet inleds vid Ingå å och Sjundeå å, där WWF nu söker markägare som vill delta i det konkreta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i åarna. För närvarande är Ingå å i försvarligt och Sjundeå å i nöjaktigt tillstånd. Den belastning som åarna för med sig innebär en övergödning av havsvikarna, vilket till exempel syns som omfattande förekomster av blågröna alger vid Östersjökusten.

För odlarna utgör 4K-projektet en fantastisk möjlighet, eftersom det inte för närvarande är möjligt att få stöd för byggande av till exempel våtmarker. SLC Nyland och lokalavdelningarna deltar som samarbetspartner i projektet.

– Markägaren kan själv delta och ge förslag på vilka åtgärder man kunde vidta på hans eller hennes gård. Det finns många olika metoder; till exempel att öka åkrarnas vinterväxttäcke eller minska erosionsskador, så att inte jord och näringsämnen förs bort från åkrarna med vind eller vatten, berättar WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Projektet pågår till slutet av 2020. Det genomförs i nära samarbete med markägare inom avrinningsområdet, jordbruksrådgivningen, de lokala vattenskydds- och miljöföreningarna samt kommunerna och lokala aktörer.

Miljöministeriet har finansierat projektet med 250.000 euro. Ministeriet genomför för sin del åtgärdsprogram inom Finlands vatten- och havsvård, där åtgärder för att uppnå ett bättre tillstånd i vattendragen läggs fram.

WWF:s andel av projektets finansiering uppgår till 150.000 euro som kommer från Lassi Leppinen Säätiös omfattande donation till WWF. Företagssamarbete i projektet genomförs tillsammans med Fazer.

Markägare kan anmäla sig till projektet fram till slutet av året via e-post, per telefon eller via projektets webbplats på adressen www.wwf.fi/sv/minskad-belastning.