Mg 8351
Kristian Westerholm är mjölkbonde i Ingå och har varit medlem i stiftelsens styrelse sedan 2014. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Westerholm ny ordförande
för Finlandssvenska Jordfonden

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har valt agronom Kristian Westerholm till ny styrelseordförande. Till ny vice ordförande valdes Anna Bengelsdorff-Lindstedt. Stiftelsens tidigare styrelseordförande Marcus H Borgström hade undanbett sig omval.

Kristian Westerholm är mjölkbonde i Ingå och har varit medlem i stiftelsens styrelse sedan 2014. Som styrelsemedlemmar fortsätter Erik Perklén och Mikael Söderholm. Som nya medlemmar i styrelsen tillträder Mikael Jern, Christel Liljeström och John Sumelius. Michael Hornborg omvaldes till ordförande för förvaltningsrådet.

Stiftelsens ändamål är att understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna. Vid behov kan stiftelsen utge lån och understöd åt landsbygdsföretagare för inköp av lantbruksfastigheter.

Jordfonden skall även understöda på lantbruks- och trädgårdsundervisningens område verkande svenskspråkiga skolor samt dess elever. Därtill är det stadgat att Jordfonden kan vidta andra åtgärder ägnade att gagna lantbruket i Svenskfinland.

Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond sr fusionerades med Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden vid årsskiftet. Den verksamhet som påbörjades 1922 i Undervisningsfonden fortsätter nu som en del av Jordfondens verksamhet.