Stangsel Dsc01074
Förre ÅPF-ordföranden Tage Eriksson har själv inte haft några planer på virtuella stängsel, men han tycker ändå att Ålands Hushållningssällskap borde ha fått möjlighet att testa metoden.
Jordbruk

Virtuella stängsel
förbjuds på Åland

Landskapsregeringens utvecklingsminister Alfons Röblom har på enskild föredragning bestämt att  virtuella stängsel för betesdjur förbjuds på Åland.

I den åländska djurskyddslagen finns ingenting sagt om virtuella stängsel och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM har därför frågat om den här stängslingsmetoden är tillåten för produktionsdjur.

Bakgrunden är att Leader Åland tidigare har beviljat Ålands hushållningssällskap pengar för ett projekt att producera naturbeteskött just med hjälp av virtuella stängsel. Djurägarnas förhoppning är att köttet från frigående betesdjur skulle ge bättre betalt.

Husdjursrådgivaren Carin Ekström som håller i betesprojektet för hushållningssällskapets del hänvisar till att virtuella stängsel är tillåtna i Norge. Sveriges djurskyddslag har däremot ett uttryckligt förbud mot elchocker med undantag för traditionella elstängsel (vallpojkar).

– Men eftersom den åländska djurskyddslagen inte säger någonting om elstängsel ville vi testa möjligheten till virtuella stängsel. Nu ska vi försöka diskutera vidare med landskapsregeringen för det är ju synd ifall vi inte kan gå vidare med ett projekt som vi redan har fått pengar för, kommenterar Carin Ekström.

”Borde ha fått testa”

ÅPF:s förre ordförande Tage Eriksson tycker att det är synd att landskapsregeringen stoppar virtuella stängsel ”med lite konstiga hänvisningar”.

– Virtuella stängsel innebär ju ingalunda elchocker som nämns bland motiveringarna.

Eriksson som har stora naturbeten på miljöprisade Hammarudda gårds marker har själv inte övervägt virtuella stängsel.

Men han tycker att Ålands Hushållningssällskap borde ha fått möjlighet att testa metoden innan Åland om något år förväntas få en ny djurskyddslag.

Ändå tror han inte att virtuella stängsel har någon större betydelse för framtidens betesdrift. Vanliga elstängsel fungerar och på Åland finns dessutom många holmar och andra beten där vattnet ger en naturlig avgränsning.

– Viktigare är att få igång marknadsföringen så att det blir ett pristillägg för betesköttet. Man behöver också se till att stöden för beteskött finns kvar i det kommande nya Landsbygdsutvecklingsprogrammet, påpekar Tage Eriksson.

Intresset ökar i Sverige

Trots det nuvarande förbudet ökar intresset i Sverige för virtuella stängsel som en ”flexibel och innovativ” metod för betesdrift. Sedan april 2019 pågår ett forskningsprojekt om virtuella stängsel med Kungliga svenska lantbruksakademien KSLA som finansiär. Syftet är att undersöka förutsättningarna för att få den nya tekniken godkänd i Sverige samt förmedla kunskap om dess potential och utmaningar.

Studien samlar in och sammanställer kunskap och erfarenheter kring virtuella stängsel för olika djurslag som nöt, getter, får och hästar. Projektet genomförs av RISE, som förra veckan ordnade en digital workshop om den virtuella teknikens potential samt möjligheterna för att få den godkänd i Sverige.

RISE (Reserch Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut med uppdrag att verka för hållbar tillväxt genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till en innovativ utveckling av samhället.

”Ingen godtagbar samhällsnytta”

Virtuella stängsel innebär att djuren bär ett halsband som via GPS är uppkopplat till telenätet. Det avsedda betesområdet ritas in via en mobilapp och när djuret passerar den osynliga linjen avger halsbandet en ljudsignal. Om djuret inte vänder tillbaka ger halsbandet ett par tre elektriska stötar.

Det åländska förbudet mot virtuella stängsel gjordes på föredragning av av landskapsveterinär Mohammad Jaber Alipour. Beslutet motiveras med att det enligt den åländska djurskyddslagen är förbjudet att utsätta djur för lidande som inte står i proportion till djurets nytta eller en ”godtagbar samhällelig nytta”.

Användningen av elektriska stötar åsamkar enligt landskapsregeringens motivering djuren smärta. Kronisk stress kan också förekomma. Det blir dessutom åtminstone i början svårt för djuren att undvika elstötar eftersom det osynliga virtuella stängslet inte ger någon vägledning.

Ministerns beslut innebär alltså att virtuella stängsel nu är förbjudna på Åland.

– Landskapsregeringen anser att den här metoden utsätter djuren för uppenbart onödigt lidande när det finns alternativa metoder för stängsel. Enligt regeringsprogrammet ska djurens välmående främjas i landskapet Åland, som bör vara föregångare snarare än efterföljare när det gäller djurskydd och djurs välbefinnande, sägs det vidare i landskapsregeringens motivering.