Windpark Mit Kuehen Quer
Vindenergi är i bästa fall ett idylliskt samspel mellan elproduktion, natur och miljövänligt jordbruk. Men skenet kan också bedra, varnar tyska forskare. FOTO: UBA
Jordbruk EU

Vindkraften dödar insekter
hävdar tysk forskningsrapport

De många vindkraftverken i Tyskland kan bidra till insektsdöden. Enligt en rapport som har utarbetats av tyska rymd- och flygexperter, massakreras upp till 1.200 ton insekter per år i landets 31.000 vindmöllor.

Insektsdöden är ett ömtåligt tema i Tyskland. Hösten 2017 publicerades en rapport som hävdade att populationen av flygande insekter har minskat med upp till 76 procent i vissa tyska naturskyddsområden.

Naturskyddsorganisationerna reagerade prompt och lade skulden på det intensiva jordbruket. Kraven restes på omedelbara förbud mot neonikotinoider, glyfosat och andra preparat inom jordbruket.

Nu har en rapport från den tyska forskningscentralen för luft- och rymdfart (DLR) satt ny fart på debatten. Påståendet att de många tyska vindkraftverken skulle medverka till insektdöden har fått stor uppmärksamhet.

Tre experter från DLR och Leibniz-institutet för biodiversitet har lanserat en teoretisk beräkningsmodell som anses bekräfta vindkraftens roll som potentiell insektdödare. Förlusterna är ett faktum, menar forskarna.

Fem procent fastnar i rotorn

Tyskland är det ledande landet i Europa inom utbyggnaden av vindkraft. Enligt rapporten påverkar rotorerna i landets alla 31.000 vindkraftverk en sammanlagd yta av 158 miljoner kvadratmeter.

Under den varma årstiden mellan april och oktober passerar i medeltal omkring åtta miljoner kubikkilometer luft genom rotorerna. För att täcka hela det tyska luftrummet upp till 2.000 meters höjd, bör siffran multipliceras med tio.

En kubikmeter luft innehåller omkring nio kilo insekter, av vilka de allra flesta överlever åtminstone en passage genom rotorn. Omkring fem procent av insekterna faller däremot offer för den omilda behandlingen.

Det motsvarar omkring 1.200 ton insekter. I absoluta tal innebär detta mellan fem eller sex miljarder gräshoppor, bin, skalbaggar och andra insekter, som dagligen faller offer för vindmöllor under det varma halvåret.

Enligt DLR-forskarna spelar den relativt ringa andelen dödade insekter ändå en viktig roll för hela insektpopulationens stabilitet. Förluster uppträder redan före äggläggningen och påverkar därmed utvecklingen av de påföljande generationerna.

Helt teoretisk beräkning

Än så länge är alltsammans förstås en helt teoretisk beräkning. Det handlar i vilket fall som helst om en storleksordning som inte bör negligeras, menar forskaren Frank Trieb vid DLR-institutionen för teknisk termodynamik.

Det är sedan länge känt att roterande vindmöllor utgör en fara för fåglar och flädermöss. Enligt en officiell statistik har 3.900 döda fåglar rapporterats i närheten av tyska vindkraftverk sedan 2002.

Vanliga fågelarter som måsar och duvor massakreras av vindmöllornas blad men också fridlysta arter som havsörnar får ta stryk. Fåglarna har ingen chans mot rotorbladen som kan rotera med svindlande hastigheter.

DLR-forskarna medger att studien är både teoretisk och ofullständig. De efterlyser betydligt mer forskning på området för att utreda vindkraftens faktiska konsekvenser för faunan.

Nya forskningsprojekt är nödvändiga för att klargöra vindenergins roll i sammanhanget. De vore viktigt att mäta vindkraftens andel av insektdöden i förhållande till faktorer som växtskyddsmedel, intensivjordbruk, trafik, klimatförändring och urbanisering.

Tidigare har man utgått från att insekterna inte flyger tillräckligt högt för att påverkas av vindrotorerna. Nyare radarobservationer från markstationer och flygplan har visat att antagandet är felaktigt.

Enligt forskarna är insekterna också ett tekniskt problem, då kvarvarande insektrester på rotorbladen sänker vindmöllornas effekt. Störningar i luftströmningen kring rotorbladen kan leda till energiförluster upp till 50 procent.