Valldagar Kronoby 1 A Webben
Jan-Peter Brunell planerar att redovisa resultaten av några aktuella vallodlingsförsök på ett två dagar långt vallevenemang i Kronoby 22-23 juni. Brunell står i beråd att inleda sin fjärde säsong som ekologisk jordbrukare.
Jordbruk Tema

Valldagar i Kronoby planeras
strax innan midsommar

Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell siktar på att kunna presentera resultat av sina nordösterbottniska vallodlingsförsök i samband med några valldagar vid hans anläggning i Kronoby 22-23 juni.

På hemskiftets 33 hektar sådde Jan-Peter Brunell in ett antal större vallförsöksrutor under våren 2020. Tio hektar består av förstaårsvall och blandningen har av geografiska skäl döpts till Kokkolan Nurmiseos (Karlebys vallblandning).

– Blandningen domineras av timotej. I varje avsnitt bör timotej för övrigt utgöra minst femtio procent av sammansättningen. Men avsikten med förstaårsvallen är också att bland annat utreda hur pass bra blålusern fungerar i den här sammansättningen, säger Brunell.

Tre hektar av arealen upptas av fyra försöksrutor som är cirka 300 meter långa och tjugo meter breda till omfånget. Rutorna omgärdas helt och hållet av förstaårsvallen. Exempel på en tillämpad kombination är rörsvingel (36 procent), timotej (24 procent) och rödklöver (tjugo procent).

– Det handlade i princip om enkla blandningar med mycket rörsvingel i försöksrutorna. Rörsvingeln är utrustad med ett djupt rotsystem. Grödan tål torka framgångsrikt, men har sämre smaklighet och fodervärde än timotej.

På de resterande 20 hektaren odlas flerårsvallar som består av traditionella blandningar.

– Målet med de här vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika alternativ. Tanken är att kunna sprida matnyttig information till jordbrukare.

– Exempelvis undersöker jag möjligheterna att använda kummin. I Sverige används kummin ofta i vallblandningar, tillägger Brunell.

Valldagar Kronoby 4 Webben
Jan-Peter Brunell ämnar odla vall på en total areal på fyrtio hektar i år. Bilden är tagen i början av september 2020. PRIVAT FOTO

Valldagar med konkret arbete

Vilka slags samhälleliga restriktioner som är aktuella i slutet av juni är tillsvidare ett frågetecken. Därför är det inte möjligt att ta ut någonting i förskott i fråga om större sociala tillställningar under sommarmånaderna.

Jan-Peter Brunell siktar i varje fall på att kunna presentera en rad vallodlingsresultat i utomhusmiljö vid familjens jordbruk i samband med vallevenemanget med rubriken ”Vall, slamspridning och biogas” den 22-23 juni.

Bakgrunden till den planerade satsningen är följande: I egenskap av kundansvarig inom området nöt på Snellmans köttförädling har Brunell vallodling som ansvarsområde. Bland annat har han tidigare gjort en rådgivande text vid namn ”Ensilage check 2020” som riktas till producenter.

– Jag har själv 35 års erfarenhet av vallodling. Jag började engagera mig i familjejordbruket i trettonårsåldern, säger Brunell.

Med de kommande valldagarna vill Brunell sprida ytterligare relevant information om vallodling samt andra angelägna ämnen såsom slamspridning och biogas. Evenemanget arrangeras av Agro Tech Nordic och tyska DLG i samarbete med Snellman och Jeppo Biogas.

Brunell berättar att det är fråga om en tillställning som i hög grad kretsar kring konkret åker- och skördearbete.

– Fram till den 22 juni görs det olika förberedelser inför vallskördandet. Sedan är det dags för slåtterarbeten och strängläggning. Förmodligen kommer det inte att handla om rundbalar utan om snittvagnar eller hackar. Skörden lagras slutligen i en plansilo.

– Försöksrutorna skördas separat. Troligen är rundbalar det alternativ som väljs. Sedan görs det mätningar av näringsvärden och så vidare.

– En annan intressant uppgift är att utröna effekterna av den vallklippning som utförs knappt tre veckor innan skörden.

Brunell framhåller också att olika medier kommer att spela en viktig roll under valldagarna, inte minst med tanke på att det råder bråda tider för många jordbrukare i slutet av juni.

Valldagar Kronoby 2 Webben
Här under finns två vågplattor, säger Jan-Peter Brunell. Vart annat ensilagelass som förs till förvaring i silo vägs.

Lyckad övergång till ekologisk produktion

Den förre mjölkproducenten Jan-Peter Brunell odlar för närvarande vall på fyrtio hektar samt ekologisk spannmål på tjugo hektar.

– Jag säljer ensilage till marknaden. Varannat lass som vi för till silon vägs vid ett vågsystem intill åkerområdet. Vi kan därmed hålla koll på lagersituationen samt spillet. Varje sålt ensilagelass vägs givetvis också.

Målet är att graden av torrsubstans i ensilaget ska vara så perfekt som möjligt.

– Om torrsubsatsen underskrider 25 procent så är det möjligt med en förlust av pressaft på 25 procent, exemplifierar Brunell.

– På spannmålssidan inriktar jag mig på vete, korn och ensilage som bäst. Tidigare har jag ägnat mig åt ärtproduktion i några år. I år har jag ett uppehåll.

Brunell står nu inför sin fjärde säsong som ekojordbrukare. Han har i princip en positiv syn på såväl den ekologiska som den konventionella sektorn. I slutändan gäller det primärt att kunna skapa ett hållbart lantbruk, konstaterar han sammanfattningsvis.

– Jag är nöjd med de skördar som jag erhållit under mina första år som ekoproducent. Jag hade räknat med att det skulle komma bakslag. Men detta har faktiskt uteblivit.

Utmaningar har definitivt inte saknats. Den svåra torkan under sommaren 2018 i kombination med mycket ogräs är en exempel på en hårdknäckt nöt.

– Men satsningar på växtföljder, såddar som prickats in lyckat tidsmässigt sett och allmänt bra planering är exempel på några faktorer som har gett resultat, berättar Brunell.

Valldagar Kronoby 5 Webben
Ekologiskt är numera en rotad nisch för Jan-Peter Brunell. PRIVAT FOTO

Texten är producerad i samarbete med EkoNu 3.0-projektet, som inspirerar och stöder den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten. Projektets hemsida: www.ekonu.fi