Jordbruk SLC

Tre av de inlämnade motionerna väckte debatt under kongressen

Landsbygdens Folk redovisade tidigare för lokalavdelningarnas inlämnade motioner och centralstyrelsens svar. Under kongressen kommenterades tre av motionerna ytterligare.

Den första motionen som väckte respons var ÖSP:s yrkande på ett stärkande av markägarens position vid linjedragningar. Bjarne Mara föreslog en ändring där engångsersättningen skulle ersättas med ett årligt arrende. Eftersom linjedragningen i allt högre grad är ren affärsverksamhet måste markägarna få en skälig ersättning.
Mats Nylund kommenterade att detta tagits upp i SLC:s svar och att förbundet i det lagförslag om revidering av inlösningslagen föreslagit en skrivning som skulle göra arrende en grund för inlösen. Nylund föreslog att en ny punkt sätts in i strategin där det sägs att SLC arbetar för att det skall vara möjligt att få ett årligt arrende. De mera exakta formuleringarna lämnas åt fullmäktige att utarbeta.

Det framfördes även att fullmäktige inte hållit med om att juristen skulle uppsägas. Denna motion hade lämnats in av SLC Raseborg. Fullmäktigeordförande konstaterade att beslutet var styrelsens. Ytterligare kritik mot uppsägningen fördes fram eftersom juridiska tjänster uppfattas som väsentliga i dagens samhälle. Niclas Sjöskog som satt med på styrelsemötet där uppsägningsbeslutet fattades framförde att det handlade om ett svårt men nödvändigt beslut baserat på en helhetsbedömning. Det vill säga fattat enligt det som gagnar SLC i det långa loppet. Fullmäktigeordförande tillade att ingenting gällande framtida jurister är fastspikat medan Nylund kommenterade att juridiska tjänster köps in även i fortsättningen.

Den sista motionen som diskuterades tangerade hjortdjursskadorna inom lantbruket. Här lyftes fram att problemet tangerar även åkrar och fält, och inte bara skog. Speciellt på mindre områden med mindre åkrar. Därmed ville man tillägga att problemet inte bara handlar om fel träd på fel områden utan att inverkan på åkermark också skall utredas. Tillägget noterades. Dessutom utvidgades frågan till att tangera även rovdjursproblematiken. I klarspråk handlade frågan om att konkret agerande behövs i vargfrågan – ett inlägg som dock tolkades som en allmän hälsning till SLC.

De övriga motionerna presenterades utan kommentarer eller debatt.