Skogsbruk EU

Torvalds: Direktivet om förnybar
energi viktigt steg på vägen

Europaparlamentet röstade på onsdagen om reviderandet av direktivet om förnybar energi. Kompromissen som Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) varit med om att förhandla fram som miljöutskottets huvudförhandlare, godkändes med bred marginal då det slutligen var 418 europaparlamentariker som röstade för och 109 emot. 111 röstade blankt. Torvalds är nöjd över det breda stödet i onsdagens omröstning.

– Omröstningsresultatet visar att de stora politiska grupperna i parlamentet förstod riskerna med att rösta ner kompromissen. Jag tror de flesta även sist och slutligen förstod att förhandlingarna är långt ifrån över med Europaparlamentets åsikt. Resultatet ger oss ändå en god grund för att fortsätta förhandlingarna med Europeiska rådet och kommissionen, säger Torvalds.

Det nu godkända förslaget till direktiv har väckt en hel del uppmärksamhet i Finland. Orsaken är naturligtvis oron över att direktivet ska diktera användandet av våra skogar i energisyfte. Torvalds förstår oron och har delat den genom förhandlingarna hittills.

Samtidigt vill han ändå förtydliga några saker, som han anser ha blivit uppblåsta eller missförståtts under den senaste tiden i den offentliga debatten.

– Det nu godkända direktivförslaget fråntar inte rätten till användning av någon som helst biomassa i energisyfte. Alla som använder råvaror ifrån skogen för energi kommer alltså att få fortsätta göra det även i framtiden. Däremot förbjuds statsunderstöd för den delen av biomassa som i flera EU-länder lett till en dåligt fungerande marknad och incentiv till att bränna så gott som allt man kommit åt. Detta förbud kommer inte att påverka Finland, som redan har en fungerande marknad utan understöd, påpekar Torvalds.

Den andra stora frågan som diskuterats i den finländska debatten har att göra med vilken sorts biomassa som får användas för att den producerade energin ska få räknas som förnybar. Här blir det en aning mer komplicerat, eftersom också godkännandet av all sorts biomassa till förnybara energikällor kan locka vissa länder att nå sina förnybarhetsmålsättningar på ett ohållbart sätt. Samtidigt kan det bli svårare för länder som Finland, att nå sina klimatmålsättningar ifall vissa sorters biomassa inte kan räknas som förnybara energikällor.

Europaparlamentets godkända kompromiss nämner i den här frågan att vi bör särskilja mellan så kallad primärbiomassa, som kommer direkt ur skogen, och biomassa som en restprodukt av annan huvudsaklig användning av träprodukter. Inga direkta förbud att räkna någondera sortens biomassa som förnybara energikällor finns, men en strävan efter att stegvis gå ifrån att räkna primär biomassa som förnybar energikälla nämns.

– Det finns fortfarande öppna frågor men jag ser fram emot de fortsatta förhandlingarna med Europaparlamentets stöd, avslutar Torvalds.