Jordbruk Landsbygdsnäringar

Tiden för ansökan om
coronastöd till landsbygdsföretag
och primärproduktion
går ut 15.11

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11 meddelar Livsmedelsverket. Det temporära understödets syfte har varit att hjälpa företag vars ekonomiska situation försämrades på grund av de marknads- och produktionsstörningar som coronapandemin orsakat.

Ansökan om understöd inleddes i maj 2020. I och med att coronaläget gradvis lättar finns det inte längre något större behov av understöd. Förordningarna som reglerar understödet upphör att gälla vid årets slut, vilket innebär att man slutar ta emot ansökningar också för att beslut om alla anhängiga ansökningar ska hinna fattas i tid.

Besluten om beviljande av temporärt understöd fattas vid NTM-centralerna. Fram till mitten av oktober 2021 har NTM-centralerna beviljat cirka 2.500 temporära understöd, varav två tredjedelar till företag inom primärproduktionen. Sammanlagt har det beviljats cirka 48 miljoner euro i understöd.

Det genomsnittliga understödet till företag på landsbygden har varit cirka 12.800 euro och till företag inom primärproduktionen cirka 44.300 euro. Mest temporärt understöd till företag på landsbygden beviljades i Södra Savolax och mest temporärt understöd till primärproduktion i Österbotten.

Det temporära understödet till företag på landsbygden är avsett för företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till gårdsbruksenheter samt för företag som sysselsätter färre än 10 personer och som förädlar och säljer jordbruksprodukter.

Det temporära understödet till primärproduktionen är avsett för företag som är verksamma inom primärproduktionen och som direkt lidit av coronakrisen. Understödet söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä.