Jordbruk

Ta hand om bonden
ska bli permanent

Statsminister Petteri Orpos regering vill i enlighet med regeringsprogrammet etablera den verksamhet som utvecklats inom projektet Ta hand om bonden och göra verksamhetsmodellen permanent.

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens utkast till proposition om förslaget till en ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare i syfte att etablera verksamhetsmodellen.

Enligt utkastet till förslaget ska bestämmelserna om tjänster för tidigt stöd för lantbruksföretagare finnas i lagen om pension för lantbruksföretagare. Tjänsterna för tidigt stöd innefattar rådgivnings- och handledningstjänster som ges av rådgivare för arbetsförmåga, köptjänstförbindelser enligt prövning för mentalvårdstjänster, modellen för tidigt stöd och ett nätverk för intressegrupper som genomför modellen för tidigt stöd samt utbildningar, digitala tjänster och kommunikation med anknytning till tjänsterna.

Det föreslås att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska ordna tjänsterna. Tjänster för tidigt stöd ska enligt förslaget ordnas för lantbruksföretagare som är försäkrade, dvs. för gårdsbruksidkare, renskötare och fiskare som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Syftet med förslaget är att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga, förebygga arbetsoförmåga hos lantbruksföretagare och förlänga lantbruksföretagarnas arbetsliv. Genom att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och ork i arbetet strävar man efter att främja också den inhemska matproduktionen och öka förutsättningarna för en försörjningstrygghet som baserar sig på inhemska livsmedel. Syftena med att etablera tjänsterna hänför sig också till behovet att stödja pensionssystemets ekonomiska hållbarhet.

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2024. Det är meningen att tjänster för tidigt stöd för lantbruksföretagare ska ordnas från och med den 1 januari 2025.