Img 9125
EU-kommissionen vill skärpa regleringen av skogen med motiveringen att kalhyggesbruk skadar utrotningshotade arter och klimatet. ARKIVFOTO
Skogsbruk EU

Sveriges riksdag dömer ut
stridbart EU-förslag för skogar

Sveriges riksdag har fastslagit att den kontroversiella EU-förordningen om restaurering av natur strider mot EU:s subsidiaritetsprincip. Därmed har EU inte rätt att reglera svenskt skogsbruk. Skogsbruket ska förbli en svensk angelägenhet.

EU-kommissionen vill skärpa regleringen av skogen med motiveringen att kalhyggesbruk skadar utrotningshotade arter och klimatet. En av de starkaste pådrivarna av reformen är kommissionens viceordförande Franz Timmermans.

Socialdemokraten Timmermans härstammar från Nederländerna, ett till arealen litet land utan nämnvärda skogsresurser. Vidsträckta skogsområden är en sällsynthet, vilket kanske kan förklara mellaneuropéernas starka motvilja mot skogsavverkningar.

Nu vill EU-kommissionen med Timmermans i spetsen begränsa kalhyggesbruket i de traditionella skogsländerna. Kommissionen efterlyser hållbara avverkningsmetoder som inte är förenliga med rationellt skogsbruk.

Skogsländerna skärper politiken

EU-kommissionen har länge hållit fast vid ett tidigare löfte att medlemsländerna själva ansvarar för sin skogspolitik. Nu har Bryssel skärpt greppet och hänvisar till utrotningshotade djurarter och klimatförändringen.

Finland och Sverige känner redan av förändringens vindar. Tillsammans med Österrike och Slovenien har länderna bildat en arbetsgemenskap som ska värna om ländernas skogsintressen. Målet är en suverän, aktiv skogspolitik och förvaltning.

Sveriges Riksdag ställer sig redan på bromsarna. Sverige vägrar att anta kommissionens förslag till restaurering av förstörda naturområden. Enligt kommissionen måste tjugo procent av skadade naturområden i EU återställas.

Alla stora svenska partier är eniga om att stoppa förslaget med hänvisning till EU:s subsidaritetsprincip. Därmed säger svenskarna klart ifrån att EU ska hålla sig borta från skogsfrågor. Bara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna ställde sig utanför.

Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, vilket bland annat skulle medföra en detaljreglering av svenskt skogsbruk. Därmed vill Sverige tydligt hänvisa till att skogsbruket är en nationell angelägenhet som inte angår EU.

Sveriges riksdag räknar upp en lång rad skäl som berättigar till bedömningen. Riksdagen understryker inledningsvis att det finns områden där det är viktigt med gemensamma insatser på EU-nivå.

Detta kan exempelvis gälla återställning av ekosystem, bland annat när det gäller insatser för arr förbättra havsmiljön. Däremot innehåller fördraget om Europeiska unionen inte någon rättslig grund för en gemensam skogspolitik.

Riksdagen fastställer att dessa frågor tillhör den nationella beslutanderätten och vill särskilt betona betydelsen av att värna det nationella självbestämmandet i skogliga frågor. Å andra sidan finns det andra politikområden som indirekt kan påverka skogsbruket.

Reglering av nationellt skogsbruk

Fastän medlemsländerna enligt förslaget själva kan utarbeta restaureringsplaner som ska ligga som grund för arbetet, bedömer Sveriges Riksdag att förslaget medför en reglering av nationellt skogsbruk, som inte är förenlig med EU:s subsidiaritetsprincip.

Riksdagen inskärper att nationellt skogsbruk ska regleras på nationell nivå. Det är på nationell nivå som förutsättningarna finns för en effektivt utformad skogspolitik som kan ta hänsyn till nationella och regionala förhållanden.

Dessa förutsättningar varierar mycket mellan de olika medlemsländerna. Beslut som berör dessa frågor ska därför fattas på nationell nivå. Det är viktigt att det slutliga regelverket är förenligt med ett nationellt självbestämmande i skogliga frågor.

Vidare anser Riksdagen att EU-förordningen medför en detaljreglering av jordbrukets markanvändning och skogliga frågor. Detta går utöver det nödvändiga för att uppnå målen med förslaget.

Kommissionens förslag är till dessa delar inte förenligt med proportionalitetsprincipen. Den svenska riksdagens miljö- och jordbruksutskott anser likaså att nationellt skogsbruk regleras bäst på nationell nivå.

Det är på nationell nivå som förutsättningarna finns för en effektivt utformad skogspolitik som kan ta hänsyn till nationella och regionala förhållanden. Enligt utskottet innehåller kommissionens förslag regler som inte står i proportion till förslagets syfte.

Läs också:
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna
EU försöker greppa skogen