Falttraff1
Intresset var stort när det ordnades fältvandring och spannmålskväll hos jordbrukaren Mats Nordman i Pörtom. Här bekantar sig deltagarna med Nordmans havrefält. Närmast kameran ses ÖSL-växtodlingsrådgivaren Dan Kjällberg.
Jordbruk SLC

Stor uppslutning till fält- och
spannmålskväll i Pörtom

Växtsäsongen 2023, läget på spannmålsmarknaden och Tuotto-projektet var i fokus då det arrangerades fältvandring och spannmålskväll hos jordbrukaren Mats Nordman i Pörtom.

Närmare 50 deltagare slöt upp och bänkade sig inledningsvis i Mats Nordmans lagerhall i Pörtom då det vankades informativ spannmålskväll med fältvandring den 9 augusti.

Dan Kjällberg, växtodlingsrådgivare på ÖSL, konstaterade att väderförhållandena under årets växtsäsong har varit svajiga.

Inte minst har värmen och den långvariga torkan i juni inneburit klara utmaningar.

– För korn och oljeväxter har det varit mera besvärligt. Men exempelvis för ärters och sockerbetors del ser det bättre ut.

I slutet av sommaren kan bland annat bladfläcksjukdomar och spår av rödmögel i havrefält dyka upp, säger Kjällberg som bedömer av tröskningsarbetet i Österbotten tar fart i slutet av augusti.

– Ökad förekomst av grönskott försenar tröskningen. Tillsvidare är skördearbetet i Österbotten bara småskaligt, säger Kjällberg.

Flyghavre har inte varit något svårare gissel i regionen i år, rapporterades det.

Falttraff3
Taru Antikainen redogjorde för det aktuella Tuotto-projektet.

Vill stärka producenternas förhandlingsposition

Taru Antikainen från MTK är projektledare för Tuotto-projektet som startades i slutet av fjolåret. På fältkvällen berättade Antikainen om tankarna bakom och målsättningarna med satsningen.

Tuotto vill bana väg för ökat samarbete och nätverkande i jordbruksvärlden. Bildandet av producentorganisationer är ett sätt att stärka jordbrukares förhandlingspositioner och öka kunskaperna om marknaden och riskhanteringar. På längre sikt gynnas även lönsamheten och konkurrenskraften i branschen.

För att grunda en producentorganisation behövs det minst fem producenter eller att värdet av den saluförda produktionen är minst 500.000 euro. Stödmedel kan erhållas för bildandet.

Producentorganisationen ska ha formen av antingen ett aktiebolag eller ett andelslag. Verksamheten kan omfatta allt från tecknande av försäljningsavtal till olika gemensamma investeringar och anskaffningar av produktionsinsatser.

– Det skulle definitivt behövas fler producentorganisationer i Finland. Just nu finns det tio verksamma organisationer i landet. I hela EU är siffran cirka 5.000, säger Taru Antikainen.

Exempel på andra fördelar med producentorganisationer är större möjligheter att åstadkomma stabila leveranser av till exempel foderspannmål och tillräckligt stora volymer av olika specialprodukter. Likaså är utsikterna att hitta exportkanaler bättre.

Tuotto-projektet bekostas till 80 procent av Europeiska jordbruksfonden och till 20 procent av MTK. Också ÖSP deltar i projektet.

Falttraff2
Det var fullsatt i Mats Nordmans lagerhall när det bjöds på informativa föredrag. Till höger SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

Spannmålskörden minskar i år

Rikard Korkman, ombudsman på SLC, tipsade om Lukes kommande skördeprognos som offentliggörs den 18 augusti. Årets nationella spannmålsskörd väntas landa på cirka 3,0 miljoner ton – jämförelsevis var fjolårets resultat 3,5 miljoner ton och året innan 2,6 miljoner ton.

– Då utbudet minskar framöver väntas detta samtidigt ha en positiv effekt på de nationella spannmålspriserna i relation till styrande börspriserna i Paris.

Några kraftiga prishöjningar tror Korkman däremot inte på – med hänvisning till bland annat marknadsrapporter från brittiska AHDB. I kombination med de dyra gödselpriserna är den aktuella situationen inom spannmålssektorn besvärlig, betonar han.

Internationella faktorer som talar för höjda spannmålspriser är bland annat osäkerheten med spannmålsavtalet mellan Ryssland och Ukraina, EU:s importförbud från Ukraina gäller fram till den 15 september, försämrade skördeutsikter inom EU och den svåra torkan i Australien.

Som prissänkande orsaker listas bland annat nya spannmålskanaler via Kroatien och den goda globala majsskörden.

Fält- och spannmålskvällen i Pörtom arrangerades av ÖSP och projektet Kursgården 20+. Lantbrukssällskapet ProAgria och Hankkija bjöd på grillkorv. En motsvarande tillställning ägde rum på Rönnvik hembygdsgård i Kuni, Korsholm den 10 augusti.

Falttraff4
Korvgrillningen mellan föredragen och fältvandringarna var ett populärt inslag.