Vipubild
Jordbruk

Stödansökan för 2022 öppnades

Huvudstödansökan öppnades i Viputjänsten igår torsdag 5.5.

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu fram till 15.6.2022. Innan ansökan skickas in bör jordbrukarna göra basskiftesändringarna, så att kommunerna hinner behandla dem för ansökan om stöd. Också Viputjänstens kontroller fungerar rätt när de slutliga basskiftena finns att tillgå när stöden söks.

Livsmedelsverket rekommenderar att jordbrukarna gör basskiftesändringarna före medlet av maj.

Det är skäl att skicka in stödansökan i god tid före medlet av juni. Alla uppgifter i ansökan kan vid behov ändras fram till den sista ansökningsdagen.

Vipurådgivarens kontroller ger tips

Viputjänsten innehåller ett flertal kontroller och funktioner som hjälper den sökande att säkerställa att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls.

Vipurådgivarens kontroller kan utnyttjas redan under vårbruket till exempel för att planera de grödor som ska odlas på skiftena. Också en preliminär stöduppskattning finns att tillgå i Viputjänsten.

För dem som ansöker om miljöersättning innehåller Viputjänsten också en minneslista med tips om de villkor där det har konstaterats många brister under de senaste åren. I samband med stödansökan och senare under växtperioden är det skäl för jordbrukaren att försäkra sig om att villkoren är i skick.

Minneslistan finns under den nya fliken ”Undvik påföljder” i Viputjänstens elektroniska ärendehantering. Jordbrukaren kommer åt att skicka in den samlade stödansökan när han eller hon har läst minneslistan.

Fortsättningsår för förbindelser och avtal kan sökas

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som började 2015, 2016 och 2017 löper ut 30.4.2022. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas, och då fortgår de oförändrade fram till 30.4.2023.

I Viputjänsten syns förbindelsernas och avtalens giltighetstid redan som förlängd. Ansökan om fortsättningsår måste ändå bekräftas i delen ”Sök stöd” i Vipu.

Jordbrukarna får vid behov hjälp från sin egen kommun med att uträtta ärenden i Viputjänsten. Kontaktlänken finns i Viputjänsten. Jordbrukaren kan välja om han eller hon vill ha hjälp av kommunen per telefon eller med e-post.

Jordbrukaren kan också bemyndiga en rådgivare att göra upp stödansökan för sin räkning i Viputjänsten. En lämplig rådgivare för gården kan väljas i rådgivarregistret.

Ytterligare information till jordbrukarna på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Tillgängligt på webben

Det aktuella materialet för ansökan om jordbruksstöd finns tillgängligt på webben på följande adresser:

- Guider: http://www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider

- Anvisningar om användningen av Viputjänsten: www.livsmedelsverket.fi/vipu

- Blanketter: http://www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter

- Eftersträvad utbetalningstidtabell: livsmedelsverket.fi/utbetalningstidtabell. Stöden som omfattas av försörjningsberedskapspaketet våren 2022 utgör ett undantag till den ordinarie tidtabellen.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade i Viputjänstens ”Gårdsavsnitt” året om. Om till exempel ditt kontonummer ändrats ska du meddela detta under punkten ”Delaktiga”.

Du kan inte skicka in stödansökan om du inte har uppgett ditt bankkontonummer. Kontonumret behövs enbart för den delaktiga i gårdsbrukslägenheten som är stödsökande.

Om du har uppgett din e-postadress får du nyhetsbrevet till jordbrukare per e-post. Du kan ändra din e-postadress under punkten ”Delaktiga”.

Monitoreringen blir en ny övervakningsform för 2023, läs LF:s artikel längre fram.

Huvudstödansökan

Kom ihåg att söka om följande stöd i huvudstödansökan:

- Allmänt hektarstöd (C2-C4)

- Bidrag för jordbruksgrödor

- Grundstöd och förgröningsstöd

- Fortsättningsår till miljö- och ekoförbindelser och miljöavtal

- Kompensationsersättningens husdjursförhöjning

- Kompensationsersättning

- Nationellt stöd för sockerbeta

- Nordligt hektarstöd (C1-C4)

- Stöd till unga jordbrukare (EU)

- Stöd till unga jordbrukare (C1-C4)

- Utbetalning av ersättning för ekologisk produktion

- Utbetalning för miljöförbindelse och miljöavtal (också ursprungsväxter)s

Force majeure

Du kan behålla din rätt till stöd helt eller delvis om du inte har kunnat lämna in din ansökan eller annars fullgöra dina skyldigheter på grund av oöverstigligt hinder (force majeure) eller exceptionella omständigheter och du meddelar detta skriftligen till den behöriga myndigheten.

Enligt EU:s rättsakter kan bland annat följande oförutsägbara händelser från fall till fall godkännas som force majeure och exceptionella omständigheter:

- Stödmottagaren avlider.

- Stödmottagaren blir arbetsoförmögen under en längre tid.

- En allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i väsentlig grad.

- Byggnader för uppfödning av djur på gården förstörs genom olyckshändelse.

- En sjukdom eller motsvarande drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den eller jordbrukarens grödor.

- Hela eller en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses när ansökan lämnades in.

Viktiga datum att komma ihåg i år

15.6 Den samlade stödansökan avslutas:

- Sista möjliga datum att anmäla basskiftesändringar.

- En dags besittningstid för basskiften.

- 30.6 Sista såningsdatum *).

- 11.7 Sista möjliga datum att lämna in stödansökan försenad (19 % avdrag från stödet till följd av förseningsdagar).

- 12.7 Försenade ansökningar avslås.

- 31.8 Sista möjliga datum att föra över besittningen av en hel gård.

- 21.9 Sista möjliga datum att anmäla besittningsöverföring av en hel gård.

- 27.10 Sista datum att lämna in höstens anmälan om arealerna för miljöersättningsåtgärder.

- 21.11 Sista möjliga datum att lämna in höstens anmälan om arealerna för miljöersättningsåtgärder (17 % minskning av stödet)

*) Se information om möjligheten att avvika från den sista såningsdagen i kapitel 3 Åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark och guiden om tvärvillkor.: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/ansokan-om-stod/ansokan-om-stod-2022/